Tôn Nữ Hoàng Hoa-kêu gọi CĐ phản đối ( Nguyễn Ngọc Bích-Nguyễn M ậu Trinh-Trần Mỹ Lan-Phan Đức Tính) trong âm mưu xóa bỏ NQ 137/n ăm 2002, thay bằng NQ 455/2013 để xóa Ngày Quốc Hận

Xin giới thiệu bài của bà TN Hoàng Hoa.

Trích:

Đã có Quyết Nghị SJ37 cho ngày Quốc hận của Ngừơi việt Quốc Gia rồi thế thì tại sao hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh lại đi tiếp tay với nhóm Thương Mại tại Richmond Virginia để xin một quyết Nghị khác cho ngày Quốc hận Việt Nam. Hành động này có phải là một âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN mà Đảng Việt Tân đã thất bại trong năm 2005??

Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các cộng đồng địa phương hãy lên tiếng mạnh mẽ phản đối lại hành vi của hai ông Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh và nhóm thương mại tại Richmond Virginia Trần Mỹ Lan, Phan Đức Tính cùng với Tổ Chức Lăng Ba Vi Bộ Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trong việc tiếp tay cho Quyết Nghị SJR455 ra đời để Vô Hiệu Hóa Quyết Nghị SJ137 (ngưng trích)

HNA

*************************************************************

Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ Phản Đối hai Ông Nguyễn Ngọc Bích , Nguyễn Mậu Trinh Về Hành Vi Tiếp Tay Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận 30/4

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Kính thưa Quí Vị:

Cho đến nay những người sinh hoạt trong phần đông các đảng phái chính trị mang vỏ bọc chống Cộng đã lần lượt tự mình công khai làm công cụ cho Việt Cộng

Nghị Quyết SJR 455 của VA chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa do nhóm ông Nguyễn Ngọc Bích và ông Nguyễn Mậu Trinh (Đồng Chủ Tịch CDVN vùng Vỉginia) tiếp tay với hai ông bà Trần Mỹ Lan và Phan Đức Tính ở Richmond Virginia vận động để quốc hội tiểu bang Virginia, chấp thuận Nghị quyết SJR 455, chọn ngày 30-4 năm nay 2013 và cho những năm sau đó, là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Đây là một hành vi đi ngược lại nguyện vọng của tập thể Ngừơi Việt Tỵ nạn CS tại Hải ngoại , đồng thời cũng là một hành vi phản bội lại tinh thần đấu tranh của toàn Quân Dân Cán Chính VNCH trên dòng sử lược đấu tranh chống chủ nghĩa vô thần của cs xâm lăng đất nứơc Việt Nam

Cũng cần nhắc lại là trong năm 2002 Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia tại tiểu bang Virginia đã có Nghị Quyết SJ137 chỉ định ngày 30-4 tại Virginia là ngày National Vietnamese Remembrance Day. Nghị quyết này đã được cô Lữ Anh Thư và các anh chị em thuộc Tổng Đoàn TTNDH đã vận động được vào năm 2002, do TNS Leslie Byrne bảo trợ. (xin xem attachments)

TSN Leslie Byrne, trong năm 2002, cũng đã bảo trợ nghị quyết SJ139 Vietnamese American Freedom Fighter Day, vinh danh ngày Quân Lực 19-6 hàng năm tại Virginia. Cho tới ngày hôm nay, VA là tiểu bang duy nhất có nghị quyết vinh danh Ngày Quân Lực và các chiến sĩ VNCH.

Cũng từ dạo đó, công đồng Ngừơi Việt Quốc Gia tại Virginia hằng năm tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 và vinh danh các chiến sĩ VNCH.

Đã có Quyết Nghị SJ37 cho ngày Quốc hận của Ngừơi việt Quốc Gia rồi thế thì tại sao hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh lại đi tiếp tay với nhóm Thương Mại tại Richmond Virginia để xin một quyết Nghị khác cho ngày Quốc hận Việt Nam. Hành động này có phải là một âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN mà Đảng Việt Tân đã thất bại trong năm 2005??

Do đó hành động của ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh cùng hai ông Bà Trần Mỹ Lan và Phan Đức Tính trong việc việc xin một nghị quyết có tên khác để Vô Hiệu Hóa Nghị Quyết SJ 137 đã được ban hành trong năm 2002 là một hành vi làm lợi cho sự tuyên truyền của bọn VC trong âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Nhận xét về việc làm của hai ông Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Mậu Trinh qua cái tổ chức Nghị Hội với sự hợp tác cổ động cho Nghị Quyết SJR 455 của BS Võ Đình Hữu Tổ Chức Cộng Động Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đã vạch trần một sự thật cho chúng tôi thấy hành vi phản bội lại cho ngừơi tỵ Nạn csVN tại hải Ngoại đang quyết tâm đấu tranh chống bọn Cộng Sản độc tài Đảng Trị tại VN, đồng thời nói lên hành vi Hòa Hợp Hòa Giãi với VC trên hành vi làm lợi cho chúng trên công cuộc Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận của Ngừơi Việt QG qua Nghị Quyết SJ 137 .

Một cách lương thiện mà nói thì không có một tổ chức đảng phái chính trị nào dám công khai Vô Hiệu Hóa Ngày Quốc Hận, mà chỉ có Tổ Chức Nghị Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích và Tổ Chức Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ mới dám tiếp tay hình thành một Nghị Quyết SJR 455 vì ở đó họ đã có thể thú nhận chính họ là những tổ chức khiếm tật tư tưởng trên một lập trường chao đảo trong công cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt nam .

Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ cực lực phản đối và tố cáo hành vi trí trá trên âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận qua qua Quyết Nghị SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và cực lực lên án những tên VGCS đã vận động cho Quyết Nghị này ra đời qua sự tiếp tay của hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh

Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các cộng đồng địa phương hãy lên tiếng mạnh mẽ phản đối lại hành vi của hai ông Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Mậu Trinh và nhóm thương mại tại Richmond Virginia Trần Mỹ Lan, Phan Đức Tính cùng với Tổ Chức Lăng Ba Vi Bộ Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trong việc tiếp tay cho Quyết Nghị SJR455 ra đời để Vô Hiệu Hóa Quyết Nghị SJ137

Tôn Nữ Hoàng Hoa

10/04/2013

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s