Thủ Tướng VC Thú Nhận Âm Mưu Trong Vụ Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp

Fw

Chúng tôi copy vài ý chúng tôi lưu ý vì bài dài quá, sợ nhiều vị không đọc. Tùy nghi nhận định. Chúng tôi chưa bày tỏ ý kiến gì vào lúc này.

Hoàng Ngọc An

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s