Nguyễn Hưng Quốc- Trí thức và độc tài-Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.

Xin chuyển

Tôi thấy bài viết khá. Đúng là bọn độc tài tham lam, độc ác và huyễn hoặc. Đám dân chúng khờ, nghe chúng: không ngạc nhiên vì bị nhồi sọ. Nhưng còn đám trí thức hải ngoại?

Vậy chỉ có thể kết luận: trí thức nào theo cộng sản là thứ TRÍ THỨC NGU!

HOÀNG NGỌC AN

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s