Hội Không Quân DFW gửi thư cho ô Robert Rivera

Ngày 13/9 một số người dân gửi thư cho ô Robert Rivera để yêu cầu ông giúp đồng hương DFW trình bày nguyện vọng của họ với Ủy Ban Tượng Đài. Lý do BS Đàng Thiện Hưng không tiếp thư của Ủy Ban Liên Lạc do đồng hương DFW bầu ra và BS cho là không chính danh!

VNAF_RR1A.jpgVNAF_RR2.jpg

Model1copy.jpg

Model2copy.jpg

Gallery | This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s