Duyên Lãng (hậu báo NV) Tường thuật vụ họp của Tổ Chức Cộng Đ ồng Nam Cali về vụ báo NV

Xin giới thiệu

1-bài viết “hậu Sơn Hào” tức hậu vụ báo Người Việt Cali của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
2-Bài tường thuật của báo Sài Gòn nhỏ về buổi họp của Tổ Chức Cộng Đồng Nam Cali.

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất nói về 4 nhân vật bao che cho báo Người Việt Cali là Bùi Văn Phú, Đỗ Thái Nhiên, Võ Long Triều và Phan Quang Tuệ.

Tình hình mới nhất rất đáng khích lệ cho cộng đồng: một loạt các tổ chức lên tiếng, Tổ Chức Cộng Đồng Nam Cali cùng các đoàn thể ra Tuyên Cáo với vài biện pháp khá mạnh cho báo Người Việt Cali..

Nhóm Quân Y, Dược, Nha đã đưa online để tất cả mọi người có thể vào đó ký.

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s