Danh Sách 61 Tử Sĩ BĐQ Tại An Lộc Bình Long


MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
                              DANH SÁCH 61 TỬ SĨ BĐQ TẠI AN LỘC
Họ và Tên Số Quân Đơn Vị Ngày Tử Trận
1 TS Nguyễn Ph        An              51/107….     ĐĐ4 TĐ52BĐQ    11/5/1972
2 B1 Nguyễn tuấn Anh         71/128548  TĐ31BĐQ  25/05/1972
3 Trần trọng  Nhân               68/104289 BĐQ  15/04/1972
4 B2 Đặng văn An                  69/149840        TĐ31BĐQ 13/06/1972
5 B1 Trần văn Ba                  71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972
6 B1 Nguyễn văn Cảnh              74/105691         TĐ31BĐQ  18/06/1972
7 Điểu Cao                                                          TĐ74BĐQ  7/1972
8 TS1 Nguyễn Chuyên            73/217507     ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
9 B2 Chu văn Cường             74/114054         TĐ31BĐQ  27/05/1972
10 TH S Lê văn cường               64/125135  ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972
11 HS Nguyễn văn Đang                           ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972
12 TS Nguyễn văn Đông        71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972
13 B2 Trịnh Dũng                      73/108848   BCH TĐ52BĐQ  11/5/1972
14 HS Nguyễn văn Được          69/125616       TĐ36BĐQ 10/5/1972
15 HS Dương xú Há                62/179159        TĐ36BĐQ 11/6/1972
16 HS1 Lê ninh Hải                   64/189822            TĐ36BĐQ 3/7/1972
17 HS Đỗ văn hai                      72/102446     BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972
18 ĐU Lê văn Hiếu              65/145324      ĐĐ1TD52BĐQ  13/05/1972
19 HS1 Nguyễn văn Hoài         66/400108     BCH TĐ52BĐQ  1606/1972
20 B2 Trần Hoài                         74/109370   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  8/5/1972
21 Nguyễn văn Hưởng            73/123516   ĐĐ2 TĐ52BĐQ     2/5/1972
22 B1 Trần đức Lân                  61/578478          TĐ36BĐQ 5/5/1972
23 B2 Nguyễn Bá Long               72/147048             TĐ31BĐQ  11/6/1972
24 B2 Hà văn Lượng                                          TĐ36BĐQ  11/6/1972
25 B2 Hồ văn Mão                  69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972
26 B1 Nguyễn văn Nam         74/112571     ĐĐ2 TĐ52BĐQ  11/7/1972
27 Phan văn Nam                         63/122313             TĐ36BĐQ 11/5/1972
28 TR U Tr  Đình Phúc             69/209955         TĐ52BĐQ  19/05/1972
29 HS1                 Phương             74/521330     TĐ52BĐQ    11/5/1972
30 B2 Nguyễn văn Quang       71/126277           TĐ36BĐQ 7/6/1972
31 HS1 Nguyễn văn Sơn        66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972
32 B1 Nguyễn văn Sơn          66/128548 TĐ36BĐQ  20/05/1972
33 HS Phạm Hắt Sơn               69/124285   ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972
34 HS1 Đinh văn Song              70/109172  ĐĐ2 TĐ36BĐQ  15/06/1972
35 B2 Kiều văn Tách                 73/111521           TĐ36BĐQ  17/05/1972
36 TH T Nguyễn Minh Tâm    63/111171    ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
37 HS1 Hồ văn Tám              ĐĐ1 TĐ52BĐQ  8/6/1972
38 B2 Đỗ ngọc Tâm                  72/149960       TĐ31BĐQ   22/05/1972
39 B1 Lê Thạch                            72/204083       TĐ31BĐQ     27/05/1972
40 HS Nguyễn văn Thanh            69/108099   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  22/05/1972
41 HS Lê văn Thọ                       73/111046        TĐ31BĐQ   14/05/1972
42 HS Nguyễn văn Thơm         72/105570           TĐ36BĐQ   13/06/1972
43 HS1 Trần văn Thuỷ                69/156326             Đ36BĐQ  12/5/1972
44 HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)                ĐĐ3 TĐ52BĐQ  13/05/1972
45 Đỗ Ngọc Tiến                   74/189540  ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972
46 B2 Trần văn Tính               72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972
47 B1 Đinh Bá Tòng               63/108883        TĐ36BĐQ  21/06/1972
48 TS Nguyễn văn Trường    TĐ52BĐQ  8/6/1972
49 B1 Trần văn Tuy                73/114120    TĐ36BDQ  13/06/1972
50 B2 Phạm Văn                         73/225395    ĐĐ4 TĐ52BĐQ  14/05/1972
51 Vô danh                                                                Nhảy Dù  7/1972
10 hài cốt vô danh
Tổng cộng 61(sáu mươi mốt)Hài cốt.    


Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc BĐQ Đoàn Trọng Hiếu
(505) 990-3476  hoặc (505) 918-7120

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s