Diễn tiến buổi họp tu chính hiến chương bằng mp3 và ghi lại bằng word

Diễn tiến buổi họp tu chính hiến chương bằng mp3 và ghi lại bằng word
 
4 youtube đầu
 
http://www.youtube.com/watch?v=dQumYatd0Cg
http://www.youtube.com/watch?v=z2NqvyjBmeA
http://www.youtube.com/watch?v=hcnn9dlMls4
http://www.youtube.com/watch?v=tQK__Cha3Jg 
======================================================

PHẦN 1: DIỄN TIẾN BẰNG MP3

1, Nguyễn Ngọc Tiên mời Ban Tu Chính

2, Nguyễn Ngọc Anh hỏi Chủ Toạ Đoàn, có cho thảo luận hiến chương hay thế nào
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/2-NNADeNghiTheThuc.mp3
3, Nguyễn Ngọc Tiên hỏi lại CTDoàn, muốn gì? Thảo luận hay biểu quyết/ Biểu quyết từng khoản hay sao vì CT sẽ chấm dứt lúc 8 giờ. Ban Tổ chức đã gửi diều khoản nhưng chính BTChức đã không  giữ được. Buổi tu chính đã bị trễ ít nhất 3 tiếng!

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/3-NNTienHoiLaiCTDoan.mp3
4,  Võ Đình Hữu nói nếu không kịp thì làm tiếp. Yêu cầu ai có đóng góp gì trước khi Ban Tu Chính trình bày thì tuần tự.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/4-VDHuuYeuCauDongGopTruocKhiBTCTrinhBay.mp3
5, Nguyễn Văn Tần: tu chính là phần quan trọng nhất nên bỏ những cái sau để hoàn tất. Nếu ông Võ Đình Hữu nói 8 giờ tối thì xin quý vị phát biểu ngắn gọn.

6, Nguyễn Ngọc Tiên lập lại thể thức và mời Chủ Toạ Đoàn đọc quy chế tu chính hiến chương.
7, Nguyễn Văn Tần đọc quy chế tu chính hiến chương:
-Ban Tu Chính đọc từng điểm. dành 5 phút để giải đáp. Không thảo luận. Đi hết 12 chương.
-Sau đó mới quay lại những điểm không  chấp thuận. Ban Tu Chính sẽ sửa đổi và trình vào 2 tháng sau

8, Nguyễn Văn Tánh : Ok

9, Nguyễn Văn Tần : hỏi BTchức có đồng ý không

10, Lưu Văn Tươi: hiến chương là khuôn vàng thúơc ngọc, là tiền đồ dân tộc nên phải xem kỹ. Bản dư thảo day 70 trang này, chắc nhiều người không  đọc, lẽ ra phải gửi certify mail vì là draft. Trước tháng 9, đã họp và đưa đề nghị của Florida về Tôn chỉ nhưng vẫn không  thấy ở bản dự thảo.
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/10-LVTuoiPhaiGuiCetify.mp3
11, Nguyễn Ngọc Tiên : ông Lưu Văn Tươi nói dài quá, xin Chủ Toạ Đoàn cho ý kiến.

12, Võ Đình Hữu: theo lời ô Tươi thì không  phải tu chính mà là thay đổi, xin quý vị nghiên cứu.
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/12-VDHuuLapLaiYTuoiLaThayDoiHC.mp3
13, Dương Đức Vĩnh: xin Chủ Toạ Đoàn quyết định thảo luận như thế nào cho rõ ràng, chứ không  tôi thích nói cái này rồi tôi dơ tay nói, không  theo nghị trình nào cả, thì không  được.

14, Nguyễn Văn Tần: lập lại tiến trình làm tu chính
-từ 2009 rồi 2010, phải hoàn tất trong 1 năm
-Ban Tu Chính đã hoàn tất vào tháng 4/2011. Hội Đồng Chấp Hành chấp thuận. Hội Đồng Đại Diện chấp thuận vào tháng 6/2011 và đồng ý đưa vào nghị trình hôm nay.
-về góp ý, chỉ có 2 CĐ góp ý với là Oklahoma và Michigan và bct đã sửa đổi
-Sau 15/9, CĐ Florida góp ý nhưng không  có sự đồng thuận giữa Florida với Ban Tu Chính. Hôm nay đem vấn đề này ra đây để mọi người thảo luận.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/14-TanLapLaiTienTrinhFloridaKhongOK.mp3
15, Đỗ Văn Hội: có đọc Bản Dự Thảo Hiến Chương 2011 nhưng không  đọc hết. Tại sao cả năm mà chỉ có 2 cộng đồng góp ý. Đề nghị xem thủ tục có hợp lý không . Nếu có gì bất hợp lệ thì không  bàn nữa.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/15-DVHoiDeNghiXemCoBatHopLeKhong.mp3

16, Nguyễn Ngọc Tiên: dồng ý với BS Hội, để Ban Tu Chính lên trình bày diễn tiến, họ làm thế nào thì sau đó chúng ta  mới quyết định được là có hợp lý hay không.

17, Nguyễn Văn Tánh: hiến chương dài 70 trang không  đọc nổi. Đọc lại QĐ 2010 về vấn đề tu chính hiến chương. Ban Tu Chính đã vi phạm trầm trọng. Đây là tu chính chứ không  phải thay đổi. Đây là vi phạm trầm trọng đối với vấn đề tu chính. Người làm hiến chương đã vi phạm trầm trọng rồi, thì việc này không  cần phải xét hiến chương nữa.
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/17-NVTanhDeNghiKhongXetHCNuaViBTVViPham.mp3
18, Nguyễn Văn Tần: đã 2 lần tu chính không  xong. Tôi quyết định phải viết cái mới vì không  thể tu chính kiểu vá víu được. Cái mô thức cũ, Tam quyền Phân Lập không  làm được cho 1 corporation. Tôi chịu trách nhiệm vụ này.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/18-NVTanPhaiSuaToanBoTheoOrganization.mp3

19, Nguyễn Ngọc Tiên: không  phải ô Tần giải thích mà hãy để Ban Tu Chính trình bầy từ đầu đến cuối cho mọi người rõ. Quý vị Chủ Toạ Đoàn nên biết giới hạn khi phát biểu thì  chúng tôi mới điều hợp được.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/19-NNTienDeNghiBTCTrinhBay.mp3
20, Võ Đình Hữu: trước khi Ban Tu Chính trình bày, tôi xin cần phân tích rõ là cái này có làm đúng luật không, nghĩa là có vấn đề thay đổi hiến chương hay tu chính hiến chương. Nếu quý vị đồng ý thì mình sẽ biểu quyết. Hoặc đồng ý mà nghe thuyết trình chi tiết..

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/20-VDHuuDatLaiVanDeTuChinhHaySuaDoi.mp3

21, Nguyễn Ngọc Anh: ô Tần sai, có cho tiền,  chúng tôi cũng không  làm theo ý ông. Chúng tôi chỉ làm theo QD 2009. Ông tánh và Hữu năm 2009 có ngủ gục không  mà không  biết điều này? chúng tôi viết theo mô thức mới, mô thức đó đang ở trước mặt quý vị. Quý vị có đồng ý tu chính này có work hay không  là quyền của quý vị. Đừng nói rằng  chúng tôi múôn viết thế nào thì viết. Tới đây xin chấm dứt nhiệm vụ ( bỏ ra ngoài)

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/HienChuong/Phan1/21-NNAnhQD2009LaMoThucMoi.mp3
22, Đỗ Văn Phúc: xácnhận điều ông Nguyễn Ngọc Anh nói. Năm 2009, mọi người đồng ý theo mô thức mới. Nguyên tắc làm việc là nếu đã đồng thuận môt cái gì thì phải theo. Năm 2009 đã đồng thuận, theo mô thức mới. nếu dùng chữ “ tu chính” có vẻ sai thì bỏ chữ “tu chính” đi. Bản dự thảo đã đưa mà không  đọc để góp ý là lỗi của tất cả chúng ta.

===============================
Bản ghi chép ( từ Ban Tổ Chức, không  có điều sai hay thiếu)

Bắt đầu phần thảo luận TCHC, Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng Ban Điều Hành (viết ngắn là Điều Hợp
Viên, ĐHV) phần thảo luận Tu chính hiến chương (TCHC) nói:

“.. bản dự thảo hiến chương ngày hôm nay. Bên cạnh chúng tôi có ông Vương Văn Giàu. Trước hết chương
trình để biểu quyết bản dự thảo HC cho năm 2011 này,  đầu tiên là chúng tôi mời ban TCHC trình bày về tiến
trình soạn thảo bản HC năm 2011, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Ngọc Anh. Xin quý vị đưa cái mike cho ông
Nguyễn Ngọc Anh”

Ô. Nguyễn Ngọc Anh đứng lên nói:

“Kính thưa quý vị,

“Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu việc biểu quyết bản TCHC, thì vị điều hợp viên, hay MC nên hỏi CTĐ xem cái
quy tắc của mình là, thứ nhứt, có muốn tiếp tục thảo luận bản TCHC hay không, rồi sau đó nếu đồng ý sẽ theo
nguyên tắc nào, thí dụ thảo luận bao nhiêu phút, bao nhiêu các cái, rồi mới bắt đầu mình làm. Bây giờ nếu tôi
thuyết trình xong rồi chúng ta ngồi, chỉ có một điều khoản mà chúng ta lại thảo luận 2 tiếng đồng hồ nữa thì
chúng tôi không biết bao giờ chúng ta mới về. Xin cám ơn quý vị.” (ngồi xuồng).

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV):

“Kính thưa quý vị,

“Trong phần biểu quyết về bản HC năm 2011, thì chủ tọa đoàn là những vị chủ tọa đang ngồi chủ tọa đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn cho biết, thứ nhất: chúng ta sẽ thảo luận hay là chúng ta sẽ biểu quyết mỗi điều khoản và nếu biểu quyết thì chúng ta chỉ đọc lên để biểu quyết, hay là có thảo luận, và nếu có thảo luận thì thảo luận bao nhiêu phút cho một điều khoản để chúng ta có thể tiến hành hết được chương trình, như quý vị đã đồng
ý là chúng ta phải chấm dứt đúng 8 giờ, thực sự thì (ông Tần trao cho ông Tiên một tờ giấy..) cái buổi sinh hoạt chiều hôm nay thì chính ban tổ chức đã đưa ra một bản điều lệ sinh hoạt, và yêu cầu tất cả chúng ta thực hiện tất cả những điều khoản trong điều lệ sinh hoạt đó, tuy nhiên, rất tiếc là ban tổ chức đã không giữ được chương trình (đúng giờ) mà đúng ra chương trình hội thảo này bắt đầu từ lúc hai giờ chiều, bây giờ chúng ta đã trễ ít
nhất là 3 tiếng đồng hồ, do đó xin chủ tọa đoàn cho ý kiến về vấn đề này.”

Ô. Võ Đình Hữu, CT HĐGS (ngồi trên bàn chủ tọa):

“… là 8 giờ tối, 8 giờ tối là mình nghỉ, tạm nghỉ, chớ không phải 8 giờ tối mình phải hoàn chỉnh, hoàn tất tu chính hiến chương. Tu chính hiến chương là quan trọng, nếu làm không xong tối nay thì làm ngày mai, mà nếu mai không xong thì mình làm kỳ tới. Bởi vì hiến chương là căn bản, là nền tảng của CĐNVQGHK trong tương lai, vấn đề rất quan trọng, thành ra tôi xin yêu cầu quý vị nếu có những đóng góp trước khi trưởng ban (TCHC) trình bày, quý vị có thể tuần tự giơ tay phát biểu để đưa thêm ý kiến cho ban (TCHC). Chúng tôi xin mở microphone mời tất cả quý đại biểu phát biểu.

Kế đến, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TƯ kiêm Trưởng Ban TCHC, ngồi trên
bàn chù tọa, nói:

“Thưa quý vị,

“Vấn đề là (như thế) này. Chúng ta (biết) đó, cái phần tu chính hiến chương là phần quan trọng nhất của đại hội này. Vì vậy, nếu tối nay, nếu 8 giờ không hoàn tất, tất cả những chương trình phía sau bị đẩy ra ngoài và thay thế. Chỉ có một chương trình không thay đổi được là phần hội thảo của Cộng Đồng Florida là mình không dính líu được, cái đó là của họ. Còn tất cả những cái khác chúng ta đều có thể bỏ nó để tiếp tục tu chính hiến chương cho tới khi đại hội hoàn tất tu chính hiến chương. Thành ra quý vị yên tâm, nhưng mà như ông chủ tịch Hội Đồng Giám Sát nói là 8 giờ tối nay chấm dứt, nếu quý vị nghĩ rằng chúng ta cần nhanh thì xin ngắn gọn, và  phát biểu trong sự dè dặt và cẩn thận để khỏi mất thì giờ. “

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (ĐHV): “Kính thưa quý vị,

“Để tiếp chương trình,  chúng ta đã có chủ tọa đoàn, chúng ta đã có thơ ký đoàn, và đầu tiên là chúng tôi giới thiệu trưởng ban biểu quyết và kiểm soát viên. Như vừa xong chúng ta đã làm và ông Châu Ngọc An trưởng ban kiểm soát biểu quyết, thì chương trình vẫn như cũ và tất cả những phiếu chúng ta đã thông qua. Những phiếu mà Đại Hội Đồng đã thông qua như thế nào, bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Sau đây, chúng tôi xin chủ tọa đoàn
tuyên đọc quy chế tu chính hiến chương (Ô. Tiên quay sang hỏi ông Tần: có không?).

Ông Nguyễn Văn Tần (kiếm tài liệu nhưng không thấy) cầm máy vi âm ứng khẩu:

“Trong phần tu chính hiến chương chúng ta chỉ có một quy chế. Quy chế thứ nhứt là…ban TCHC sẽ đọc từng điểm một, giành một thời gian ngắn vào khoảng 5 phút, thí dụ ban tu chính hiến chương đọc xong điều 1, giành 5 phút để quý vị không hiểu để ban TCHC giải thích mà thôi. Không thảo luận và không đặt câu hỏi. Thí dụ, điều 1 quý vị hỏi là …đó là (không phải?) HDCHTU quyết định, mà là ban tổ chức không cho thảo luận nữa vì không có giờ. Thứ nhứt đó là, ban TCHC đọc điều 1, xong điều 1, thì có 5 phút quý vị (cho biết) cái chữ này tôi (không) biết nghĩa là gì, ban TCHC có quyền phải giải thích. Sau đó, là biểu quyết có chấp thuận điều 1 hay không. Sau khi mình đi hết 12 điều, thì đại hội đồng sẽ biểu quyết chúng ta có chấp thuận toàn thể hiến chương hay không. Trong trường hợp Đại Hội Đồng đồng thuận chấp thuận hiến chương nhưng điều 3 và điều 2 không chấp thuận, thì đại hội sẽ phải trở lại và thảo luận. Lúc đó mới thảo luận và đề nghị những sửa đổi điều 2 và điều 3 mà thôi, để ban TCHC có trách nhiệm phải sửa đổi lại và trình lại các cộng đồng thành viên trong vòng hai tháng. Đó là thứ nhứt. Cái thứ hai, có một vài điều lệ mà chút nữa thì tôi trong trách nhiệm chủ tịch hội đồng Chấp Hành Trung Ương, lại là Trưởng Ban TCHC, tôi không quyết định, cái đó để giành cho ông Tánh và ông BS Hữu quyết định (trong trường hợp đó).”

Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, ngồi ở bàn chủ tọa:

“Kính thưa toàn thể quý vị,

“Như quý vị đã biết là trước mặt quý vị, (là) có một cái bản soạn thảo hiến chương gần 70 trang. Không biết là trong này có bao nhiêu quý vị đã đọc và chính cái ban TCHC đó có đọc hết toàn bộ bản hiến chương này hay không. Với (cái) nhu cầu, và đây là vấn đề sống còn, đây là vấn đề thành bại, đây là vấn đề mà…mà…, chúng ta là những những người tỵ nạn cộng sản. Ở trong quốc nội đang chờ, đang chờ chúng ta làm một cái gì, cho nên, (cái chuyện) lá phiếu quyết định của quý vị phải đáp ứng cái nhu cầu cho hiến chương, cho tất cả ý nguyện của toàn dân, chẳng những tại Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, kể cả trong nước nữa. Bởi vậy, nó rất là quan trọng, cho
nên không thể nói mời tất cả mấy chục đại biểu về đây để yes, no, xin lỗi không có chuyện đó. Theo ý kiến cá nhân tôi, và tôi đã tham khảo với BS Hữu, cũng như là ban tổ chức, là chúng tôi đề nghị là phải thảo luận, đem ra thảo luận toàn bộ, cho dù bao… (lâu)… cũng được. Đó là ý kiến của chủ tọa đoàn.”

Ông Nguyễn Văn Tần (quay sang hỏi ông Lưu Văn Tươi trên bàn CT):

“Ban tổ chức cho biết là ban tổ chức có cho thảo luận như vậy không?”

Ông Nguyễn Văn Tần đưa máy vi âm cho ông Lưu Tươi.

Ông Lưu Tươi, trong chủ tọa đoàn, nói:

“Kính thưa tất cả quý vị.

“Chắc chắn rằng một trong (những) quý vị, anh em chúng ta có mặt ở nơi đây, đó là chúng ta có một cái mục đích duy nhất mà rất là quan trọng tối thượng, đó là chúng ta sẽ tu chính hiến chương. Cái bản TCHC này sẽ là nền tảng vững chắc cho CDNVQGHK từ đó mà mang lại phúc lợi cũng như (là) chúng ta sẽ nói lên tiếng nói là chúng ta sẽ đòi hỏi nhân quyền, dân sinh, dân chủ cho Việt Nam. Do đó, về cái bản HC này, thứ nhất là, kính
thưa quý vị, với 70 trang ở nơi đây mà quý vi đang có mặt, tôi cho in 50 lần 70 trang này, thì tôi tin chắc rằng ở trong chúng ta, tôi không biết được bao nhiêu người đã đọc, mà tôi nghĩ rằng không có nhiều người. Và khi cái bản hiến chương này khi ban tu chính được soạn thảo, được hình thành, có nghĩa là trong chỗ này đang (ghi) chữ draft, có nghĩa là đang dự thảo mà thôi. Bản dự thảo này mà email cho tất cả các thành viên, không thể nào
các thành viên có thể đọc hết cái draft này được cả. Mà cái bản draft này phải được certified mail đến mọi người. Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai, thưa quý vị, trong bất cứ một (ai trong) chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, có nghĩa là khi ban TCHC dự trù cái draft này ra thì phải được thảo luận, và phải được công khai thảo luận. Tại vì ban tu chính hiến chương làm cho CĐNVQGHK chớ không  phải ban TCHC làm cho chính cá nhân mình. Do đó, xin đề nghị với quý vị, bản TCHC 70 trang này, nếu mà quý vị cần phải đọc thì phải đọc từng đoạn bản TCHC này và chúng ta sẽ biểu quyết. Đó là thứ nhứt.

Thứ hai. Dựa vào bản quyết nghị của đại hội CDNVQGHK trong đại hội thường niên ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2010, vậy thì cái tu chính hiến chương này là hoàn chỉnh tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi hiến chương. Hai cái hoàn toàn different. Hoàn chỉnh hiến chương cũng như quý vị đã từng biết ở nơi đây, trong một cái đạo luật của quốc gia Hoa Kỳ khi mà cần một cái gì khác thì gọi là amendment, có nghĩa là lấy một phần nhỏ nào đó, để làm cho thích hợp cái đời sống của người dân ở Mỹ. Vậy thì các bản TCHC chúng ta cũng vậy, ở đây là cái bản.., ở đây khi mà thực hiện cái TCHC này, thì ở đây tất cả quý vị phải đồng ý với tôi rắng, ở đây không phải là tu chính hiến chương, mà (ở đây) là thay đổi hiến chương. Mà đã thay đổi có nghĩa rằng cái giá trị của cái bản HC của chúng ta không còn giá trị nữa.

Cái điều này, tôi xin đề nghị là: Thứ nhứt. tất cả quý vị chúng ta ở nơi đây quyết định rằng, chúng ta sẽ thảo luận từng khung một, hay là chúng ta sẽ hoãn lại một thời gian sau. Tại vì hầu hết, khi chúng ta đã nói đây là cái khuôn vàng thước ngọc, chúng ta chuẩn bị cho những ngày tới, cho cái tiền đồ của cộng đồng của người Việt Nam mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta không thể vote được. Còn cái điểm kế tiếp nữa, tôi cũng … để thưa với quý vị. Tôi là chủ tịch cộng đồng Việt Nam của tiểu bang Florida. Trong cái đêm họp ngày 13 tháng 9, tức là trước đây một tháng, thì ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói với ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần và trong có khoảng hơn 10 thành viên yêu cầu ông chủ tịch Nguyễn Văn Tần đưa lên internet để anh em người ta bỏ tiếp, người ta ý kiến tiếp, thì theo như lời của ông chủ tịch Nguyễn Văn Tánh nói rằng cứ kéo dài cho tới ngày 30-9-2011, để coi lại các ý kiến của các cộng đồng thành viên có ý kiến gỉ không, thì kính thưa quý vị, Cộng Đồng tiểu bang Florida chúng tôi đã có một cuộc họp conference gồm có 5 cộng đồng và tất cả quý vị ở trong Hội Đồng Đại Biểu của chúng tôi và chúng tôi đã có một kiến nghị như thế này, đây là cái bản của chúng tôi mà trong phiên họp suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong cái phần duy nhất thì chúng tôi muốn nói được rằng bất cứ một hiến chương nào, của một cộng đồng, của một tổ chức đều có tôn chỉ cả. Mà cái tôn chỉ thì chúng tôi đề nghị rằng sau khi bàn luận xong rồi thì anh em đồng ý đem cái tôn chỉ vào bản Tu chính. Nhưng cho tới giờ phút này, thì cái tôn chỉ này vẫn không nằm trong bản tu chính.

Vậy kính thưa quý vị, đó là những điều tôi muốn trình bày cùng quý vị để (xem) rằng chúng ta đưa ra từng phần hay là chúng ta sẽ lần lượt để rồi quyết định là chúng ta thực hiện cái bản TCHC như thế nào. Cám ơn tất cả quý vị.”

Điều hợp viên, Ô. Nguyễn Ngọc Tiên:

“Vâng xin cám ơn quý vị, thì qua lời phát biểu của ông Tươi, chúng tôi xin lỗi, ông Lưu Văn Tươi là quý vị ngồi ở trên chủ tọa này thì dĩ nhiên quý vị có quyền quyết định, nhưng quý vị đã cho phép chúng tôi là điều hợp thì chúng tôi chỉ xin hỏi rằng cái thời biểu phát biểu của mỗi người trong chủ tọa đoàn này có giới hạn hay không
để cho chúng tôi điều hợp cho dễ dàng, bởi vì vừa xong thì ông Lưu Văn Tươi phát biểu cũng rất là dài mặc dù tất cả những ý kiến của ông đưa ra mọi người đều lắng nghe. Đó là cái câu hỏi của tôi để chúng tôi dễ dàng điều hợp trong cái buổi thảo luận sắp tới. Và xin quý vị chủ tọa đoàn cho biết có giới hạn lời phát biểu của chủ tọa đoàn hay không hay là quý vị là toàn quyền?”

Ông Võ Đình Hữu:

“Thưa quý vị, chúng tôi đã họp với nhau để coi quý vị phát biểu mỗi vị bao nhiêu phút vì vấn đề HC rất là quan trọng. Ông Tươi nói có vấn đề thì chúng tôi mới đọc lại cái này, có một vấn đề đưa ra rất là đáng chú ý. Trong đại hội tháng 8 / 2010 thì giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tần và ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Phạm Văn Thanh làm ủy ban TCHC. Nhưng mà theo sự trình bày của ông Lưu Văn Tươi thì đây là sự thay đổi toàn bộ hiến chương. Với tính cách giám sát, chúng tôi không hiểu trong vấn đề này quý vị đã quyết định thế nào để cho ông chủ tịch Giám sát (có lẽ là chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành) để lo tu chính với hai thành viên là Nguyễn Xuân Hùng và Phạm Văn Thanh. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không thấy hai thành viên ở đây, có ban TCHC mới và đã thay đổi toàn bộ hiến chương. Tôi chỉ đưa ý kiến của anh Tươi để xin quý vị nghiên cứu. Anh Vĩnh đã dơ tay rất là lâu, xin mời anh Vĩnh phát biểu cho nó fair.”

Ông Dương Đức Vĩnh (chủ tịch CĐ Michigan) đứng lên:

“Hôm nay chúng tôi đến đây với hai nhiệm vụ. Thứ nhất là trong Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương và nhiệm vụ thứ hai là đại diện cộng đồng Michigan. Nhiều khi phát biểu tôi xin được nói rõ là phát biểu với tư cách nào, phát biểu với tư cách CĐNVQG Michigan. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có thể có một buổi hội thảo rõ rệt đâu vào đó, chúng ta theo đúng cái điều luật chúng ta đặt ra. Thí dụ vị ĐHV yêu cầu trình bày bề thời gian tổ chức thì chúng ta nên giới hạn trong vấn đề tổ chức. Còn nếu quý vị muốn bắt đầu chương trình thảo luận ngay thì xin CTĐ cho phép ai muốn thảo luận điều gì thi giơ tay thảo luận tại chỗ hay là thảo luận làm sao. Chúng ta làm việc phải có phương pháp rõ rệt, nếu không thì tôi thích thảo luận điều này thì tôi sẽ giơ tay thảo luận điều này
mà không theo đúng nghị trình nào cả, xin cám ơn quý vị.” (Ngồi xuống)

Ông Nguyễn Văn Tần:

“Trước tiên tôi xin trả lời với quý vị những điều mà ông Hữu vừa mention ra. Theo quyết định của ĐHĐ 2009 tại Dallas Texas, và ĐHĐ tại Nam Cali, Ủy Ban TCHC đã hoàn tất dự thảo TCHC trong tháng tư năm 2011, được Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương CĐNVQGHK biểu quyết chấp thuận, đệ trình Hội Đồng Đại Diện trong tháng 6, được Hội Đồng Đại Diện biểu quyết chấp thuận trình lên Đai Hội Đồng là ngày hôm nay. Vì vậy cái bản này vẫn còn là draft. Bao giờ được Đại Hội Đồng thuận mới chính thức. Đại Hội Đồng Đại Biểu quyết định là sau khi loan báo hai tháng để CD thành viên đọc và góp ý, quý vị tất cả mọi người đều nhận được tất cả qua email. Ban dự thảo TCHC đã được ban dự thảo TCHC 2010 loan báo rằng, chúng tôi đã email 3 lần đến các
CD thành viên để góp ý, thì tới ngày 15 tháng 9, chỉ có hai cộng đồng góp ý. Đó là cộng đồng Oklahoma của ông Hoa góp ý và thứ hai là của cộng đồng Michigan ông Dương Đức Vĩnh góp ý. Ngay lập tức, Ủy Ban TCHC được HĐCHTU yêu cầu triệu tập một phiên hội giữa ủy ban TCHC và hai vị đó để thảo luận và đưa ra quyết
định sau cùng là đưa tất cả những sửa đổi đó vào bản TCHC, hai quý vị đó không thắc mắc.

“Xin cần  nhắc lại, là bản TCHC này là do Đại Hội Đồng 2010 chỉ định tôi là trưởng ban TCHC, Ông Hùng và Ông Thanh là hai người phụ tá của tôi. Đại Hội Đồng cũng bắt tôi có thời hạn một năm phải hoàn tất và thưa quý vị, tôi là người đã sửa soạn tu chính hiến chương 2009, bị bác, 2010 bị bác, và lần nào cũng một vài năm cả cũng bị bác, thành ra tôi ngồi tôi nghĩ không có cách nào làm việc theo phương thức cũ được, mà tôi quyết định chia công việc như thế này: ông Hùng, Nguyễn Xuân Hùng mời thêm Nguyễn Ngọc Anh phụ tá để viết cái draft đầu tiên. Sau đó, chuyển sang cho ông Thanh. Ông Thanh có hai tháng đề nghị và viết cái bảng nội quy bầu cử của ủy ban TC, và sau đó thì HĐCHTU mới biểu quyết đưa ra HĐĐD. Tất cả mọi chuyện đã qua, hiện tại chúng ta chỉ còn một trở ngại nhỏ là sau ngày 15 tháng 9 có cộng đồng Florida đưa bảng đề nghị. Ngay lập tức, cũng theo phương pháp cũ, HĐCHTU yêu cầu ban TCHC và CD Florida gặp nhau để thảo luận và hy vọng là có sự đồng thuận đưa vào trong TCHC, nhưng qua buổi hội đó, chúng tôi không có được sự đồng thuận nên quyết định đem vấn đề đó ra Đại Hội và tại Đại Hội này chủ tọa đoàn là người sẽ quyết định. Thứ nhứt: dù cộng đồng Florida đề nghị sau ngày 15 tháng 9, thì trước Đại Hội chúng ta có nên chấp nhận đề nghị đó có được thảo luận hay không. Và nếu thảo luận, thì trong này xin quý vị lưu ý có 4 điểm: Điểm thứ nhứt là tôn chỉ, và sau đó là a, b, c, d.. Chúng ta thảo luận đề nghị của Florida trước khi chúng ta bắt đầu biểu quyết tu chính, hay sau khi biều quyết tu chính, hay là tới điều nào thì chúng ta áp dụng tới điều đó. Tôi là trưởng ban TCHC tôi không quyết định, tôi xin giao lại để cho nhị vị chủ tịch ông Tánh và ông Hữu quyết định.”

Ông Đỗ Văn Hội: “Kính thưa quý vị,

“Tôi là người rất thích đọc những thứ này, nhưng thật tình tôi không đọc hết. Chỉ đâu vài chương quan trọng thôi. Còn chi tiết thì thực sự không có thể nào đọc nổi. Có thể đó là tại mình. Nhưng mà theo tôi biết, trước khi đưa ra một vấn đề gì, chúng ta phải xem cái thủ tục có hợp lý hay không. Nếu thủ tục bất hợp lý thì kể như là bác. Thí dụ một vụ kiện, chắc là có luật sư Teresa biết, một vụ kiện to lớn đến mấy đi  nữa, chỉ một điểm nhỏ
không đúng là bác luôn cả vụ kiện. Do đó, ta coi việc làm thủ tục có hợp lý hay không. Nếu hợp lý, ta đi tiếp, nếu không hợp lý thì đương nhiên coi như bị bác. Nếu ủy ban Tu chính làm hợp lý thì bắt buộc chúng ta phải đi tới, và đi tới như thế nào, chắc chắn chúng ta phải từng điểm từng điểm một để mọi người có ý kiến. Và theo sự trình bày, thì tất cả cộng đồng ở đây không ai có ý kiến hay sao mà chỉ có hai, tôi thấy rất làm lạ. Một năm trời mà chỉ có hai ý kiến thì rất là lạ.

“Tôi đề nghị: “Thứ nhất, xin chủ tọa đoàn xét thủ tục đưa ra đây có gì khuyết điểm hay không. Có gì bất hợp lệ không. Và nếu như bất hợp lệ thì kể như chúng ta không bàn tới nữa. Vì đã bất hợp lệ thì làm sao mà bàn được nữa.”

Điều Hợp Viên: “Kính thưa quý vị,

“Tôi rất lấy làm đồng ý với điều bs Hội đưa ra. Thì muốn biết được có hợp lý hay không để cho chủ tọa đoàn có thể xét, chúng tôi mời thuyết trình viên tường trình tiến trình làm như thế nào, có hợp lý hay không, thì lúc đó toàn thể đại hội chúng ta mới có thể quyết định được. Không phải là chủ tọa đoàn quyết định mà toàn thể đại hội nghe thuyết trình viên của ủy ban TCHC trình bày diễn tiến từ đầu đến đuôi, coi có hợp lệ hay không. Và lúc đó chúng ta sẽ biểu quyết. Đó là ý kiến của tôi.”

Ông Nguyễn Văn Tánh: “Kính thưa ông Tiên, kính thưa tất cả quý vị,

“Trước khi ban TCHC đọc qua, đây không phải là ý kiến của tôi, mà tôi đọc bản quyết nghị CDNVQGHK Đại Hội Thường Niên từ ngày 13-15 tháng 8 năm 2010 để tất cả quý vị nắm vững. Chúng ta phát biểu chúng ta phải thảo luận, để cho có những sự kiện mà đi vào lịch sử. Bởi vậy, tôi xin đọc bản quyết nghị trước.

Ông Tánh đọc nguyên văn quyết nghị của ĐH 2010, trong đó có phần liên quan đến HC:

“Đại diện các cộng đồng thành viên của CDNVQGHK đã thảo luận về các chủ đề sau đây.

….

2- Cải tổ thành phần TCHC với nhân sự chính yếu sau đây:
1- Ông Nguyễn Văn Tần, Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương
2- Ông Nguyễn Xuân Hùng,
3- Ông Phạm Văn Thanh

“Đại hội đồng khuyến cáo ủy ban TCHC cần hoàn tất công tác trước Đại Hội 2011.
………………………………………

Ông Tánh nói tiếp:

“Kế tiếp, năm 2006, Ban Tu Chính HC, quý ông Trương Ngọc Tích, Trần Xuân Thời, Võ Đình Hữu, Nguyễn Tài Đàm, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Tần, LS Nguyễn Thanh Phong đã ghi nhận ý kiến và đúc kết trong các phiên họp từ tháng 3, 2006 đến tháng 6, 2006. Ý kiến bổ túc được ghi nhận các điều:
đ. 1, đ. 4, minh định CDNVQGHK. Điều 2 (8/24 và /59 ??) ấn định vai trò hai vị phó chủ tịch của mỗi Hội Đồng và nhiệm vụ. Điều 31, tiêu chuẩn hướng dẫn hành động của thành viên. Điều 34 minh định vai trò của Hội
Đồng Cố Vấn.

“Với tư cách chủ tọa đoàn, tôi vừa đọc như vậy, để quý vị rõ ràng. Và Ban Truyển Thông (có lẽ ý nói Ban Tu Chính HC – ghi chú của BTC) đã vi phạm trầm trọng. Đây là tu chính hiến chương chớ không phải là thay đổi một hiến chương. Nếu làm như vậy, rõ ràng coi thường cả một thể chế của Cộng Đồng Hoa Kỳ hiện hữu không ra gì hết. Bởi vậy, các Cộng Đồng TV, chắc là quý vị đã biết trên internet, đời sống của tất cả quý vị phải làm
việc nuôi sống cả gia đình, ăn cơm nhà vác ngà voi, thì giờ đâu mà đọc 70 trang, một tài liệu gì mà dài 70 trang không thể tưởng tượng được. Đây là điều vi phạm trầm trọng đối với vấn đề HC, và người làm HC đã vi phạm trầm trọng HC rồi, thì việc này không cần phải xét HC nữa. Đó là ý kiến của tôi.”

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp lời:

“Tới đây thì cái thế tôi phải trình bày tất cả mọi chuyện một cách thành thật. Thưa quý vị, tôi dính líu vào HC
hai lần. Hai lần đều bị ĐH bác. Tôi về nhà tôi đào đầu suy nghĩ tôi tìm ra không cách nào chúng ta sửa đổi HC
cũ để trở thành một by-laws kiểu non-profit organization được. Mỗi cái HC đi một đường. Cái HC của mình là
tam quyền phân lập, mà non-profit là khác, không có cách nào tu chính được cả, và vì vậy, trên căn bản chúng
tôi được quyền tu chính. Nhưng ĐH không ấn định cho chúng tôi tu chính bao nhiêu phần trăm…”

Ông Nguyễn Ngọc Tiên ngắt lời: “Kính thưa….”

Ông Nguyễn Văn Tần tiếp tục:

“Xin để cho tôi nói hết đã. Cái này rất là quan trọng (có tiếng ông NN Tiên…). Ông cho tôi trình bày kế tiếp cái đã. Tôi chịu trách nhiệm với quý vị. Tôi nói với quý vị là tôi là người quyết định dứt khoát phải viết lại, phải cải tổ lại HC trọn vẹn, mà chúng tôi nói là 99 phần trăm tu chính, vì cái tên của CĐ vẫn còn nguyên. Thưa quý vị, lý
do chúng ta không thể nào tu chính kiểu vá víu được, mà chúng ta phải viết lại nó để cho CĐ mới mạnh được, mình muốn nó trở thành một non-profit organization mình không thể dùng tam quyền phân lập được.”

ĐHV: Vâng kính thưa ông Tần, chúng tôi xin tạm ngưng vì không phải là ông giải thích và quyền ông quyết định mà có Ban TCHC chúng tôi xin mời thuyết trình viên của ban TCHC trình bày tất cả từ đầu đến đuôi để cho tất cả quý vị đại biểu ở đây được rõ. Chúng tôi cũng xin phép là nếu quý vị ở trên CTĐ cứ liên tục mà nói như vậy thì chúng tôi e rằng cái vai trò điều hợp của chúng tôi không thể nào hoàn thành và tiếp tục được và
chúng tôi xin quý vị tôn trọng, quý vị có toàn quyền phát biểu nhưng mà quý vị cũng phải biết giới hạn để cho cuộc hội thảo của chúng ta đạt kết quả. Chúng tôi xin mời ông TTV của ủy ban TCHC trình bày.”

Ông Võ Đình Hữu:

“Trước khi quý vị trình bày, tôi thấy còn cái điểm mà tôi thấy đặt vấn đề mà chưa có trả lời được. Có thể chúng ta thấy cái đó không quan trọng, mà tôi muôn đặt lại vấn đề. Theo ông Nguyễn Văn Tánh đưa ra thì theo ĐH 2010 thì chỉ là đề nghị tu chính HC chớ không phải là thay đổi HC. Theo ông Tần thì nói là cái căn nhà này nát quá rồi, bậy quá rồi, phải xóa bỏ hết. Tôi nói câu nói đó không đúng là vì tam quyền phân lập tôi đã gửi một thơ
cho ĐH cách đây chỉ có mấy ngày thôi. Chúng ta muốn xin fund thì quá dễ. Tôi đã làm cuộc xin fund ở Cali, vẫn có thể tam quyền được, vẫn có thể xin fund rất dễ dàng, không có gì là khó cả..”

ĐHV: Xin BS Hữu, xin…

“Tôi xin cần phân tích rõ là cái này làm có đúng luật hay không, nghĩa là có vấn đề thay đổi HC hay tu chính HC. Nếu quý vị đồng ý thì mình sẽ biểu quyết. Mà nếu đồng ý mà nghe thuyết trình chi tiết…”

Ông Nguyễn Ngọc Anh (TTV Ban TCHC):

“Tôi xin phép hơi vô phép với quý vị ở đây tôi phải nói một đôi lời thôi và sau tôi sẽ chấm dứt nhiệm vụ của tôi ở đây. Lý do như thế này. Kính thưa quý vị. Tôi không biết là bây giờ theo cái nhìn dốt nát và thiển cận của tôi là cả ba vị đều sai hết. Thứ nhứt, về ông Nguyễn Văn Tần. Không phải ông quyết định là 99 phần trăm cái bản HC nó sai, ông lại nhờ chúng tôi viết lại bản TCHC. Nếu mà ông nói chúng tôi như vậy thì, xin lỗi, ông có cho tiến chúng tôi cũng không làm. Cái đó là sự thật. Chúng tôi không phải dễ bị mua chuộc, không phải cần tiền mà phải hì hục viết cả năm này tới tháng kia. Cuối cùng rồi bị nói rằng hiến chương này nó bị nát hết rồi. Cái đó sai, là ông Tần sai thứ nhứt. Xin lỗi ông Tần nghe.

“Cái thứ hai tôi không biết nhị vị BS Hữu và Ô. Nguyễn Văn Tánh trong ĐH năm 2009 ngủ gục hay là mắc bận việc gì đó, nhưng mà phải nhớ rằng, hồi nãy tôi có nói sơ sơ, là vì cái bản tu chính được trình bày trong năm 2009, chính các vị CTĐ mời ông luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nguyễn Xuân Hùng lên trình bày một mô thức khác hy vọng… hy vọng là nó có thể có hiệu quả hơn. Tôi không hiểu Ông Nguyễn Văn Tánh đi lại hết tiến trình của cái lập HC, đối với tôi, tôi không care. Tại vì sao?. Tôi chỉ được giao viết cái DTHC theo cái lệnh, cái quyết định của ĐH 2009. Nhưng mà vì ì ạch, vì không có làm hay là gì đó. Nói thật, anh Phạm Văn Thanh cũng đã soạn. Chúng ta cũng như tình trạng như thế này, bàn hết việc này hết việc kia, mà cái chuyện tu chính để
dành chỉ một it thôi. Tôi không trách các đại biểu hôm đó không theo dõi để biểu quyết thì lại phải delay, phải ngưng lại rồi hôm nay bắt bẻ chỉ quyết định tu chính, mà tu chính cái gì đây. Quý vị ĐHCĐ HK tại Texas năm 2009 quyết định chúng tôi, trong đó có anh Tần, tôi được mời sau, coi như là dự tính thôi, phải viết theo mô thức mới. Mô thức mới là gì, là trước mặt quý vị, theo kiểu corporation. Còn quý vị có đồng ý là tu chính này có work hay không là quyền của quý vị, mà xin nhị vị quý vị đừng nói rằng chúng tôi tự nguyện muốn viết như thế nào là viết. Lỗi là lỗi của quý vị đã đặt chúng tôi viết theo kiểu đó, hoặc là quý vị đã lơ là, ngủ gục không biết mình nói cái gì cho nên mới giao cho chúng tôi làm chuyện đó. Đừng có bao giờ nói chuyện đó với chúng tôi. Và tới đây chúng tôi chấm hết nhiệm vụ.”

Ông Nguyễn Ngọc Anh bỏ ra ngoài.

ĐHV: Và tiếp theo đây là ông Đỗ Văn Phúc.

Ô. Đỗ văn Phúc: “Kính thưa quý vị,

“Tôi xác nhận lại cái điều của anh… Nguyễn Ngọc Anh. Năm 2009 khi chúng tôi tham dự ĐH tại Dallas thì
chính ra tôi nhớ hai ông Nguyển Xuân Hùng và Hoàng Duy Hùng đã đứng ngay tại vị trí giống như tại đây và đã xác nhận lại là làm theo mô thức mới. Và khi đó ĐHĐ trong đó có tôi và tất cả quý vị đại diện đã đồng ý làm theo mô thức mới. Tức là cái mô thức mà hiện nay đang soạn đây. Thành thử ra bây giờ cái chuyện đó tôi xin gác qua một bên để quý vị quyết định, chì nhắc lại cái sự kiện đó tôi. Nhưng mà tôi xin thưa một nguyên tắc như thế này để quý vị, chúng ta là những người đang hoạt động, chúng ta đã bỏ công sức ra để hoạt động với CĐ, khi mà chúng ta ngồi lại với nhau nghĩa là chúng ta có sự đồng thuận về một điểm nào đó, ít nhất là nguyên tắc làm việc. Nguyên tắc làm việc là khi chúng ta đã thỏa thuận với nhau, chúng ta giữ những điều đã thỏa thuận đó.
Bản nội quy (HC) chúng ta đã ngồi họp suốt một ngày ở tại Dallas chưa đi đến một điểm nào hết. Sau đó qua đến 2010 rồi đến 2011 đã giao cho những vị này làm bản TCNQ. Nếu dùng chữ tu chính sai thì chỉ là xử dụng danh từ sai mà thôi. Chúng ta có thể sửa lại. OK, cho là thay đổi, bởi vì chúng ta đã chấp thuận thay đổi theo mô thức này. Nhưng mà cái nguyên tắc của chúng ta thấy rất là đáng tiếc, là chúng ta trong thời đại internet, chúng ta không có thì giờ ngồi đây để bàn cãi từng điểm một, cho nên … dùng internet, dùng email, những vị này làm ra đưa ra cho tất cả mọi người đọc, có thời hạn đàng hoàng để quý vị đọc. Quý vị không đọc, quý vị chỉ hai người có ý kiến, cái đó là lỗi của quý vị trong có lỗi của tôi. Tối qua tôi đang ngồi có vị C Đ nói quý vị không có đọc, đó là lỗi của quý vị, có thời hạn, mà thời hạn khi qua rồi, thì mặc nhiên quý vị thừa nhận cái điều đó. Giờ đây đưa ra đây để còn cái điều nào khúc mắc chúng ta nói với nhau sơ sơ thôi. Chứ bây giờ đưa ra đây coi lại để thảo luận cả 70 trang thì thưa quý vị, rút cuộc cộng đồng của chúng ta từ khi mới thành lập chỉ có ngồi để thảo luận thế này chúng ta không làm được gì khác hết. Xin cám ơn quý vị.

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s