Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 9

 • ĐiỀu 9: HỘi ĐỒng Tư VẤn và Ủy Ban ĐẶc NhiỆm

   
   
  Khoản 1: Hội Đồng Tư Vấn
   
  1.1   Mục đích: Hội đồng Tư Vấn giúp ý kiến cho Hội đồng Quản Trị  trong các kế hoạch và dùng ảnh hưởng của mình giúp CĐNVQGHK gặt hái những mục đích đề ra.
  1.2   Thành viên: Số lượng thành viên sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị dựa theo nhu cầu của các Ủy Ban Kế hoạch được ấn định trong điều VI, Khoản 8.6 của bản Hiến Chương.
  1.3   Điều kiện:  Thành viên Hội đồng Tư Vấn phải có đủ các điều kiện sau đây:
  1.3.1  Ủng hộ tôn chỉ của CĐNVQGHK.
  1.3.2  Phải là người có đức độ và được tín nhiệm.
  1.3.3  Có những kiến thức chuyên môn, khả năng hoặc tài nguyên có thể giúp CĐNVQGHK gặt hái những mục đích đề ra.
  1.4   Trách nhiệm:  Thành viên Hội đồng Tư vấn có những trách vụ như sau:
  1.4.1  Trợ giúp những Ủy Ban kế hoạch thuộc Hội Đồng Quản Trị.
  1.4.2  Giúp ý kiến cho Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Điều hành về những vấn đề liên quan đến những mục tiêu của các Ủy Ban Kế Hoạch.
  1.4.3  Cổ võ và vận động như những vị đạii sứ của CĐNVQGHK.
  1.5   Quyền hành: Hội Đồng Tư Vấn chỉ hoạt động như một bộ phận khuyến nghị đối với CĐNVQGHK và không có quyền  hạn quyết định.
  1.6   Tuyển chọn: Hội Đồng Quản Trị chọn lựa những thành viên cho Hội Đồng Tư Vấn.
  1.7   Cấu trúc:  Tất cả thành viên của Hội Đồng Tư Vấn sẽ được đề cử phục vụ trong các Ủy Ban Kế Hoạch. Mỗi thành viên  sẽ phục vụ không quá 2 (hai) Ủy Ban Kế hoạch.
  1.8   Nhiệm kỳ, thay thế và bổ khuyết.
  1.8.1  Nhiệm kỳ của Hội viên Hội Đồng Tư Vấn chấm dứt vào cuối thời hạn của Hội đồng Quản Trị, trừ phi các thành viên Hội đồng Tư Vấn được lưu nhiệm bởi Hội Đồng Quản Trị mới.
  1.8.2  Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền tự do quyết định thay thế hay bổ nhiệm thêm thành viên Hội đồng Tư Vấn.
  1.9   Biện pháp kỷ luật: Không có biện pháp kỷ luật nào áp dụng cho thành viên của Hội đồng Tư Vấn  ngoại  trừ chấm dứt nhiệm vụ bởi Hội Đồng Quản Trị.
  1.10 Quản lý điều hành: Hội Đồng Quản Trị quyết định và điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Tư Vấn và được trợ giúp của Ủy Ban Điều Hành.
   
   
  Khoản 2.  Ủy Ban Đặc Nhiệm:
   
  2.1   Mục đích: Các Ủy Ban Đặc Nhiệm đuợc hình thành bởi Ủy Ban Điều Hành để thực hiện những mục đích, nhiệm vụ hay công việc mà Hội Đồng Quản Trị cho là cần thiết. Ví dụ, Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử là Ủy Ban Đặc Nhiệm cần được hình thành để tổ chức, vận động và quản lý các cuộc bầu cử của các Ủy Viên Đại Diện.
  2.2   Thành viên: Các ủy viên thuộc Ủy Ban Đặc Nhiệm bao gồm những thành viên của Ủy Ban Điều Hành đánh giá là có đủ khả năng để đạt được những mục đích của Ủy Ban.
  2.3   Điều kiện và trách nhiệm: Những điều kiện để tham dự vào Ủy Viên Đặc Nhiệm bao gồm:
  2.3.1  Đồng ý với bản Hiến Chương.
  2.3.2  Đồng ý hoạt động trong khuôn khổ hoạch định bởi Ủy Ban Điều Hành.
  2.3.3  Tận tụy làm việc để thâu đạt những mục tiêu của Ủy Ban.
  2.4   Thẩm Quyền:
  2.4.1  Ủy Ban Đặc Nhiệm hoạt động độc lập theo những hướng dẫn được thỏa thuận giữa Ủy Ban Điều Hành và các Ủy Viên.
  2.4.2  Mỗi Ủy Viên Đặc Nhiệm được bỏ một phiếu, nếu cần thiết phải biểu quyết để có sự quyết định.
  2.4.3  Quyền tối hậu của Ủy Ban Đặc Nhiệm được xác định bởi những phương thức biểu quyết dân chủ nằm trong những hướng dẫn của Ủy Ban Điều Hành.
  • 2.5   Nhiệm kỳ, thay thế và bổ khuyết: Kỳ hạn, thay thế và bổ khuyết được xác định bởi Ủy Ban Điều Hành.
  2.6   Biện pháp kỷ luật: Những hình thức kỷ luật, nếu có, sẽ được định đoạt bởi Ủy Ban Điều Hành.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s