Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 7 – Ban Giám Sát

ĐIỀU 7: ỦY BAN GIÁM SÁT

 
Khoản 1: Thành Phần
1.1   Ủy Ban Giám Sát gồm 3 Giám Sát Viên, một Chủ Tịch, một Phó Chủ Tịch và một Thư Ký, do các thành viên Đại Diện bầu ra trong Đại Hội Cộng Đồng.  Ban Giám Sát có quyền bổ nhiệm thêm thành viên phụ tá, nhưng chỉ có các thành viên được bầu có quyền hạn ấn định trong bản Hiến Chương này.

1.2   Nhân số Giám Sát Viên có thể tăng hay giảm tùy theo nhu cầu dựa theo đề nghị của toàn thể Giám Sát Viên đương nhiệm và bằng biểu quyết của 2/3 Thành Viên Đại Diện hiện diện trong Đại Hội Cộng Đồng
 
Khoản 2: Điều kiện
2.1   Giám Sát Viên phải hội đủ các điều kiện sau:
2.1.1  Phải là Thành Viên Hợp Tác được sáu (6) tháng tính đến ngày nộp đơn ứng cử.
2.1.2  Tối thiểu là 21 tuổi
2.1.3  Công dân Hoa Kỳ gốc Việt hiện cư ngụ sinh sống tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ.
2.1.4  Phải có đầu óc sáng suốt, không thiên vị, và có khả năng thực hiện các cuộc thanh tra và kiểm duyệt một cách trung lập.
2.1.5  Thông suốt toàn bộ Hiến Chương và tuyên thệ để bảo vệ Hiến Chương.
 
2.2   Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát phải nhận trách nhiệm của Ủy Viên Giám Sát thuộc Hội Đồng Quản Trị.
 
Khoản 3: Trách  Vụ
3.1   Giám sát việc thi hành Hiến Chương và kiểm duyệt tài chánh cũng như hệ thống hành chánh của CĐNVQGHK.
3.2   Thâu nhận các đơn khiếu tố.  Cứu xét (kiểm chứng, phân loại và tìm hiểu thực hư) và thiết lập hồ sợ nội vụ chuyển đến Hội Đồng Quản Trị, cùng với những đề nghị biện pháp chế tài thích ứng
3.3 Xem xét các khiếu nại liên quan đến chấm dứt tư cách thành viên hoặc phủ nhận đơn xin gia nhập.
3.4 Trách vụ của Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát
3.5.1  Chủ tọa các phiên họp của Ban Giám Sát và nhận lãnh trách nhiệm Giám Sát Viên của Hội Đồng Quản Trị.
3.5.2 Hướng dẫn các cuộc điều tra và áp dụng các biện pháp chế tài khi cần thiết.
3.5.3 Hướng dẫn việc soạn thảo các phúc trình về kết quả điều tra.
 
Khoản 4: Thẩm Quyền
4.1   Tiếp nhận khiếu nại về sự vi phạm Hiến Chương và mở các cuộc điều tra nếu xét cần thiết.
4.1   Mở các cuộc điều tra nếu có yêu cầu từ:
4.1.1 Mọi Giám Sát Viên hoặc từ 2/3 các thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4.1.2 Kiến nghị ký bởi tối thiểu là hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng số Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) hoặc năm mươi phần trăm (50%) tổng số Thành Viên Hợp Tác.
4.2   Đề nghị những biện pháp giải quyết hoặc chế tài theo quy định của Hiến Chương:
4.2.1  Đối với những vi phạm nghiêm trọng, Ban Giám Sát có quyền khởi động thủ tục bãi nhiệm Chủ tịch hay toàn bộ Hội Đồng Quản Trị theo Nội Quy.
4.3 Thanh tra việc sử dụng tài sản và tiền bạc của CĐNVQGHK.
 
Khoản 5: Phương pháp Chọn Lựa
5.1   Các Giám Sát Viên sẽ được các thành viên Đại Diện bầu chọn trong Đại Hội Cộng Đồng theo nguyên tắc đa số.
5.2 Nếu số ứng cử/đề cử nhiều hơn nhân số của Ban Giám Sát, các ứng cử viên với số phiếu cao nhất sẽ được chọn vào Ban Giám Sát.  Ứng viên được nhiều phiếu nhất sẽ là Chủ Tịch HĐGS.  Ứng viên có số phiếu cao thứ nhì sẽ là Phó Chủ Tịch HĐGS.  Ứng viên có số phiếu cao thứ ba sẽ là Thư Ký HĐGS.  Trong trường hợp số phiều đồng đều, cuộc tái bầu cử sẽ được thực hiện cho đến khi đạt được tỉ lệ đa số.
5.3   Cuộc bầu chọn sẽ do Ủy ban Bầu cử tổ chức và quản lý.
 
Khoản 6: Tổ Chức Ban Giám Sát
6.1   Việc tổ chức và phân công nội bộ của HĐGS được trao cho Chủ Tịch HĐGS toàn quyền quyết định với sự phê chuẩn của Hội Đồng Quản Trị.
6.2 Các Tiểu Ban Điều tra sẽ được thành lập theo nhu cầu và đương nhiên giải tán khi hoàn tất nhiệm vụ.
6.3   Chủ Tịch HĐGSt sẽ chỉ định các thành viên Hợp Tác thích hợp để phục vụ trong các Tiểu ban Điều tra, ngoại trừ trường hợp khi thành viên của HĐGS là đối tượng của cuộc điều tra. Trong trường hợp như vậy, Phó Chủ Tịch Nội Vụ (Hội Đồng Quản Trị) sẽ chỉ định.
 
Khoản 7: Nhiệm Kỳ – Giới hạn Nhiệm kỳ – Thay Thế – Điền Khuyết
7.1 Nhiệm kỳ của các Giám Sát Viên là 3 năm, trùng với nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị, khởi đầu và kết thúc nhiệm kỳ cùng thời điểm với HĐQT: bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm đầu nhiệm kỳ đến ngày cuối tháng 2 của năm cuối nhiệm kỳ.
7.2   Giới Hạn Nhiệm Kỳ: Sẽ không có giới hạn nhiệm kỳ cho Giám Sát Viên.
7.3   Thay Thế và Bổ Khuyết:
7.2.1 Trong trường hợp cần bổ khuyết hoặc thay thế Giám sát viên, Hội Đồng Quản Trị có quyền bổ nhiệm người thay thế với 2/3 tuyệt đại đa số biểu quyết thuận với sự phê chuẩn của các thành viên Đại Diện.
7.2.2  Giám sát viên được bổ nhiệm sẽ phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ của người mình thay thế, hoặc đến khi toàn HĐGS được bầu lại.
7.4   Từ Chức: Khi từ chức, Giám Sát Viên phải, bằng văn thư, thông báo cho Chủ Tịch hoặc Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị ít nhất trước ba (3) tháng.
 
Khoản 8: Chế Tài
8.1   Trong một số hoàn cảnh bất thường, Cộng Đồng có quyền kỷ luật, bãi nhiệm, cách chức, hoặc thay thế Giám Sát Viên, nếu cá nhân này:
8.1.1  Cố ý vi phạm hoặc xem thường Hiến Chương.
8.1.2  Phạm tội đại hình hay tiểu hình liên quan đến đạo đức, nhân phẩm.
8.1.3  Giả mạo hồ sơ cá nhân.
8.1.4  Không hoàn thành trách nhiệm.
8.1.5  Lạm dụng công quỹ.
8.1.6  Lạm dụng quyền lực.
8.1.7  Liên quan hoặc đang hoạt động trong các tổ chức của cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến các tổ chức hoặc các hoạt động được tài trợ bởi cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.  Liên quan đến tổ chức hoặc hoạt động làm lợi cho cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.
8.2   Sự kỷ luật một Giám Sát Viên phải được áp dụng như sau:
8.2.1  Mọi khiếu nại phải được trình với Hội Đồng Quản Trị một cách chính thức.
8.2.2  Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được khiếu nại, Hội Đồng Quản Trị sẽ tổ chức một buổi điều trần kín giữa các nhân vật liên quan cùng các nhân chứng. Qua biểu quyết 2/3 đa số, nếu Hội Đồng Quản Trị nhận thấy sự khiếu nại là chính đáng, Giám Sát Viên bị buộc tội sẽ phải tạm đình chỉ mọi nhiệm vụ trong CĐNVQGHK.
8.2.3  Trong vòng 14 ngày sau buổi điều trần, Hội Đồng Quản Trị, sẽ họp để bình chọn và biểu quyết các biện pháp kỷ luật, bao gồm: cảnh cáo bằng văn bản nội bộ, cảnh cáo bằng văn bản công khai, tạm đình chỉ, hoặc vĩnh viễn đình chỉ.  Các biện pháp kỷ luật phải được chấp thuận với 2/3 tuyệt đại đa số. Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo quyết định của hội đồng cho đương sự và các bên liên hệ bằng thư bảo đảm (certified mail).
8.2.4  Trong suốt thời gian cứu xét, nếu Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cáo buộc là vô căn cớ, Hội Đồng phải cấp thời thông báo cho nguyên cáo biết phán xét của Hội Đồng.  HĐQT có quyền trì hoãn quyết định cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra, nhưng HĐQT phải giải quyết vấn đề kiện cáo trong vòng 90 ngày.  Nguyên cáo hoặc bị cáo có quyền kháng cáo hay triệu tập một Đại Hội Bất Thường dựa theo ấn định của Điều V, Khoản 3.2.2.
8.2.5  Trong trường hợp Đại Hội Bất Thường được triệu tập để giải quyết, quyết định của 2/3 đa số thành viên Đại Diện hiện diện là quyết định cuối cùng và phải được công bố.
8.3   Mọi quyền lợi và đặc quyền của Giám Sát Viên sẽ bị thu hồi ngay lập tức sau khi thôi chức.
8.4   Giám Sát Viên bị cách chức phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về những tài sản và tích sản của CĐNVQGHK mà đương sự sử dụng khi tại chức.  Ủy viên bị cách chức chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động của mình dẫn đến sự cách chức.
8.5   Giám Sát Viên bị cách chức không có quyền rút lại những tài sản đã đóng góp cho CĐNVQGHK.
 
Khoản 9: Điều Hành
9.2 HĐ Giám Sát sẽ họp ít nhất 3 tháng một lần, hoặc khi cần thiết, để tổng kết các vụ điều tra và hoạch định kế hoạch cho các vụ điều tra mới. Một vụ điều tra không thể kéo dài trên 3 tháng ngoại trừ trường hợp đặc biệt.
9.3 Mọi kết qủa điều tra và đề nghị phải được phúc trình cho Hội Đồng Quản Trị.
9.4 Mọi sinh hoạt của Ban đều phải có biên bản ghi rõ những biểu quyết, quyết định.  Bản sao của mọi biên bản phải được trao cho Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị lưu giữ.

 

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s