Dự thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK -Điều 5, Đại Hội Cộng Đồng

ÐiỀu 5: ÐẠi HỘi CỘng ĐỒng

 
Khoản 1: Ðại Hội Cộng Đồng là cơ chế tối cao có thẩm quyền phê chuẩn mọi vấn đề liên quan, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn, đến Hiến Chương của CĐNVQGHK, các giới chức được bầu lên, và giải quyết mọi tranh chấp trong các sinh hoạt của CĐNVQGHK.

 
Khoản 2: Ðại Hội Cộng Đồng bao gồm tất cả thành viên, nhưng chỉ những Thành Viên các Hội Đồng, Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) và Thành Viên Hợp Tác mới có quyền bỏ phiếu theo các ấn định của Điều III của bản Hiến Chương này.
 
Khoản 3: Có hai loại Ðại Hội Cộng Đồng: Thường Niên và Bất Thường.
 
3.1   Ðại Hội Thường Niên
 
3.1.1  Ðại Hội Thường Niên được tổ chức hàng năm. Ngày và địa điễm, hoặc sự thay đổi lịch trình đại hội sẽ do Hội Ðồng Quản Trị quyết định, sau khi đã tham khảo với Ủy Ban Bầu Cử, sao cho thích nghi với lịch trình bầu cử của Hội Ðồng Quản Trị.
3.1.2  Nghị trình của Ðại Hội Thường Niên sẽ gồm có, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở, các mục sau đây:
  1. Tổng kết tài chánh, hoạt động và thành quả trong năm qua.
  2. Thảo luận và phê chuẩn tu chính nội quy, nếu có.
  3. Bầu các thành viên của Hội Ðồng Quản Trị.
  4. Thảo luận và phê chuẩn ngân sách và kế hoạch tương lai.
3.1.3  Thư mời tham dự Ðại Hội Thường Niên phải được gởi đến các Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) và Thành Viên Hợp Tác trễ nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc Ðại Hội.
 
3.2   Ðại Hội Bất Thường
 
3.2.1  Ðại Hội Bất Thường chỉ có thể được triệu tập qua các trường hợp sau:
a)   Ðể tạm thời đình chỉ tất cả các sinh hoạt của CĐNVQGHK hay giải tán CĐNVQGHK.
b)   Nhằm đối phó với các biến cố làm nguy hại hoặc đe dọa sự tồn vong hay tôn chỉ của CĐNVQGHK và các thành viên.
c)   Vì bất cứ lý do gì khi hai phần ba (2/3) số thành viên Hội Ðồng Quản Trị hoặc hai mươi lăm phần trăm (25%) hay nhiều hơn số Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) cho là cần thiết.
 
3.2.2  Ðại Hội Bất Thường được triệu tập qua hai phương cách sau:
a)   Do Hội Ðồng Quản Trị khi có sự ưng thuận của hai phần ba (2/3) thành viên của Hội Ðồng Quản Trị.
b)   Do thỉnh cầu của hai mươi lăm phần trăm (25%) hay nhiều hơn số Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện).
 
3.2.3  Thời gian, địa điểm, thủ tục thông báo và nghị trình.
 
a)   Lịch trình và địa điểm sẽ do Hội Ðồng Quản Trị quyết định và phải được thông báo bởi Ủy Ban Điều Hành đến các Thành Viên  Đại Diện và Hợp Tác ít nhất 30 ngày trước khi Ðại Hội được tổ chức.  Các kỹ thuật thích ứng có thể được sử dụng để triệu tập và cử hành Đại Hội.
b)   Ủy Ban Điều Hành phải bằng mọi cách thông báo đến tất cả Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) và Thành Viên Hợp Tác về việc tổ chức Ðại Hội Bất Thường.
c)   Nghị trình của Ðại Hội Bất Thường phải được Hội Ðồng Quản Trị chuẩn y, và phải nêu rõ ràng và cụ thể chỉ nhằm giải quyết những vấn đề hệ trọng  duy nhất mà thôi.
 
Khoản 4: Quyền bỏ phiếu và phê chuẩn.
4.1   Chỉ các đại biểu chính thức của các Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) mới có quyền bỏ phiếu.  Mỗi đại biểu chỉ có quyền đại diện một Thành Viên Đại Diện.
4.2   Thành Viên Hợp Tác phải hiện diện tại Đại Hội để được bỏ phiếu.
4.2   Mỗi Đại Biểu của Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) và Thành Viên Hợp Tác chỉ bỏ tối đa hai phiếu nếu kiêm nhiệm nhiều trách vụ. Tất cả các lá phiếu đều có giá trị như được ấn định trong Điều III của bản Hiến Chương này.
 
Khoản 5: Phiếu của người vắng mặt không được chấp nhận, ngoại trừ có giấy ủy quyền cho một thành viên hợp tác ở cùng Tiểu Bang.
 
Khoản 6: Ðiều hợp
6.1   Ðại Hội Cộng Đồng sẽ được điều khiển bởi một chủ tọa đoàn gồm Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị và ít nhất hai Ùy viên của Hội Ðồng Quản Trị. Trong trường hợp vị Chủ tịch vắng mặt, những vị giữ các trách vụ theo thứ tự liệt kê sau đây sẽ thay mặt vị chủ tịch: Phó Chủ Tịch Nội Vụ HÐQT, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐQT, Tổng Thư Ký HÐQT hoặc bất cứ Ùy viên  nào được HÐQT chỉ định.
6.2   Tổng thư ký, hoặc nếu cần, bất cứ Ùy viên nào của Hội Ðồng Quản Trị cũng có thể được chủ tọa đoàn mời làm công việc ghi chép biên bản của buổi họp.
 
Khoản 7: Túc số hợp lệ
7.1   Một khi Ðại Hội được triệu tập một cách hợp lệ, số Thành Viên Đại Diện hiện diện lúc khai mạc Đại Hội phải đạt được túc số tối thiểu là 51%  tổng số Thành viên Đại Diện.  Đại hội với số Thành Viên Đại Diện hiện diện ít hơn túc số quy định sẽ là bất hợp lệ.[1]
7.2   Một khi Ðại Hội đã hình thành và tiến hành một cách hợp pháp, các quyết định do Ðại Hội thông qua phải được coi là quyết định của tất cả thành viên, do đó có hiệu lực thi hành và hợp pháp.
7.3   Các Thành Viên tham dự Ðại Hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn theo nguyên tắc đa số, trừ phi được ấn định bởi các điều khoản khác trong bản Nội Quy nầy.

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s