Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK -Điều 4, Thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm

ĐIỀU 4: THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

Khoản 1: Thẩm Quyền
 
1.1    Thẩm quyền tối hậu của CĐNVQGHK thuộc về của Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng (các Thành Viên Đại Diện và HợpTác). Mỗi Thành Viên Đại Diện phải có mặt để thực thi quyền hạn của mình qua người đại diện chính thức.  Thành Viên Hợp Tác phải có mặt để thực thi quyền hạn của mình, không được qua một đại diện nào khác.
1.2    Hoạt động hoặc quyết định được phê chuẩn do Hội Ðồng Quản Trị đương nhiên có hiệu lực thường trực, trừ phi bị vô hiệu hoá  đúng theo thủ tục hiện hành hoặc biểu quyết chính thức của Hội Ðồng Quản Trị hoặc Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng.  Hoạt động hoặc quyết định được phê chuẩn do các Thành Viên Hội Ðồng Đại Biểu đương nhiên có hiệu lực thường trực, trừ phi bị vô hiệu hoá  đúng theo thủ tục hiện hành hoặc biểu quyết chính thức của Hội Ðồng Đại Biểu hay Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng. Hoạt động hoặc quyết định được phê chuẩn do Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng sẽ thay thế bất cứ quyết định nào trong quá khứ và sẽ là quyết định tối hậu của CĐNVQGHK.
1.3    Trong trường hợp mọi cơ cấu  lãnh đạo và điều hành của CĐNVQGHK bị tan rã hoặc trở thành ù lì, thụ động; các bước sau đây sẽ được thực hiện để làm hồi sinh CĐNVQGHK:
1.3.1   Thể theo điều V, điều VI và các điều khoản khác trong bản Hiến Chương  nầy, bất cứ Thành Viên Đại Diện nào cũng có quyền triệu tập Ðại Hội Bất Thường để bầu ra một Hội Ðồng Quản Trị mới.
1.3.2   Đại Hội Đồng tại Đại Hội Cộng Đồng. sẽ có thẩm quyền thành lập một cơ cấu tạm thời để đảm trách việc điều hành các công tác của CÐNVQGHK và phụ giúp trong việc hình thành một Hội Ðồng Quản Trị mới thể theo điều V, điều VI và các điều khoản khác trong bản nội quy nầy.
 
 
Khoản 2: Các trách nhiệm hữu hạn

2.1   CÐNVQGHK là một tổ chức bất vụ lợi, phi đảng phái, và dựa trên cộng đồng.
2.2   Thành Viên của CÐNVQGHK có quyền gia nhập các tổ chức và hội đoàn khác.
2.3   CÐNVQGHK không bị ràng buộc về mặt pháp luật với các thành viên trong vấn đề quyền lợi tổng quát và đặc quyền, là hai lãnh vực chỉ khả thi khi điều kiện tài chánh cho phép.
2.5   Khi được sự chấp thuận của Hội Ðồng Quản Trị, CÐNVQGHK có thể chính thức liên kết làm việc với các hội đoàn và đoàn thể khác.
2.6    Mọi quyền hạn không được ấn định cụ   thể dành cho Hội Đồng Quản Trị và không cấm đoán đối với các Thành Viên là thuộc về các Thành Viên.

 

 
Khoản 3: Sử dụng danh xưng.
 
Danh xưng, ấn tín, huy hiệu và bảng hiệu chỉ được sử dụng cho các sinh hoạt chính thức của CĐNVQGHK.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s