Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 11-Tu Chính

ĐiỀu 11: Tu ChÍnh

 
 
Khoản 1: Quyền Tu Chính
Chỉ có Đại Hội Cộng Đồng với 2/3 đa số biểu quyết thuận mới đủ thẩm quyền để tu chính một phần hoặc toàn bản Hiến Chương này.  Mọi tu chính phải tuân theo những giới hạn được ấn định trong Điều XI, Khoản 3.
 
Khoản 2: Dự Thảo Tu Chính
Những tu chính của Hiến Chương CĐNVQGHK sẽ được đề nghị bởi một trong hai phương thức sau:
2.1   Hai phần ba (2/3) đa số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận, hoặc
2.2   Kiến nghị hợp lệ được ký bởi tối thiểu hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng số Thành Viên Đại Diện.
 
Khoản 3: Giới hạn tu chính nội quy
Mọi điều khoản trong bản Hiến Chương này có thể được thay đổi ngoại trừ Khoản 4.1 và 4.2 của Điều I và chính điều khoản này là tuyệt đối không được thay đổi.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s