Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 10- Ngân Sách

ĐiỀu 10: Ngân Sách

 
Khoản 1: Thu Nhập – Chi tiêu
 
1.1   Tài khoản  thu nhập của CĐNVQGHK sẽ đến từ các nguồn lợi sau:
1.1.1  Lệ phí ghi danh
1.1.2  Niên Liễm
1.1.3  Gây quỹ
1.1.4  Tài trợ từ những công ty thương mại
1.1.5  Trợ cấp từ chính phủ và tư nhân
1.1.6  Tiền lời từ những trương mục ngân hàng
1.1.7  Những dịch vụ kinh doanh
1.1.8  Những nguồn lợi linh tinh khác.
 
1.2   Lệ phí ghi danh
1.2.1  Lệ phí ghi danh được thu một lần để trang trải chi phí ghi danh và cấp Thẻ Thành Viên CĐNVQGHK. Nếu thành viên đã nghĩ và muốn trở lại sinh hoạt phải đóng lệ phí như thành viên mới.
1.2.2  Lệ phí ghi danh sẽ được ấn định bởi 2/3 đa số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị.
1.2.3  Lệ phí ghi danh, trả bằng chi phiếu hoặc hiện kim, phải kèm theo đơn ghi danh.
1.2.4  Lệ phí ghi danh sẽ được hoàn lại nếu đơn ghi danh bị từ khước.
1.2.5  Đơn tái ghi danh cũng phải có lệ phí ghi danh kèm theo.
1.3   Niên Liễm
1.3.1  Niên Liễm là đóng góp tài chánh do các thành viên đóng góp để giúp trang trải chi phí điều hành CĐNVQGHK.
1.3.2  Niên liễm cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng giêng cho đến ngày 31 tháng 12, sẽ do Hội Đồng Quản Trị ấn định.
1.3.3  Thủ Quỹ sẽ là người thu nhận niên liễm.
1.4   Những thu nhập và chi tiêu phải được đưa vào ngân sách thường niên khi hoạch định kế hoạch sinh hoạt thường niên.
1.5   Những thu nhập và chi tiêu ngoài kế hoạch phải được phê duyệt và chấp thuận bởi Hội đồng quản trị.
1.6   Mọi quyên góp và chi tiêu phải tuân theo luật lệ của tiểu bang đăng bạ đối với các tổ chức bất vụ lợi.
 
Khoản 2: Lương bổng lợi nhuận.
 
Trừ phi được quy định cụ thể trong Hiến Chương này, tất cả thành viên của CĐNVQGHK, bất kể chức vụ hay danh hiệu, sẽ tình nguyện phục vụ không lương bổng hoặc thù lao. Hội đồng quản trị có thể xem xét và hoàn trả những chi phí ứng trước của những thành viên trong khi thực hiện những công tác chính thức của CĐNVQGHK, ví dụ như chi phí ăn uống, di chuyển hoặc khách sạn.
 
Khoản 3: Trương mục ngân hàng.
 
3.1   Chủ tịch Ủy Ban Điều Hành và Thủ Quỹ sẽ mở trương mục tại ngân hàng được chọn bởi Hội đồng Quản trị dưới danh xưng hợp pháp bằng tiếng Anh của CĐNVQGHK.
3.2   Tất cả những chi phiếu phải có chữ ký của Thủ Quỹ và được chứng nhận bởi phiếu xuất ngân có chữ ký của Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành.
3.3   Cộng thêm ấn định 3.2 trên, mọi chi phí ngoài dự liệu và những chi phí quá $500.00 phải được chuẩn chi bởi HĐQT cùng với phiếu xuất ngân mang chữ ký của Ủy Viên Giám Sát.
 
 
Khoản 4: Trách nhiệm của Thủ Quỹ.
4.1   Cho dù những trách nhiệm kế toán có thể được giao cho nhân viên Ủy Ban Điều Hành, Thủ quỹ vẫn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc kế toán sổ sách.
4.2   Thủ quỹ phải tưòng trình và cập nhật tình trạng tài chánh của CĐNVQGHK trong những phiên họp định kỳ hoặc khi được yêu cầu bởi Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Điều Hành.
4.3   Tất cả hiện kim thu được phải ký thác vào trương mục của CĐNVQGHK trong vòng 72 giờ, trừ những ngày cuối tuần, ngày lễ và những trường hợp ngoại lệ hợp lý.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s