Giới Thiệu về Dự Thảo Hiến Chương của CDNVQGHK

LGT: năm 2009, tại đại hội thường niên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ CDNVQGHK ( gồm hơn 52 cộng đồng địa phương) quyết nghị phải tu chính hiến chương. Lý do chính là:

1, tam quyền phân lập đã làm CDDNVQGHK bị trì trệ vì Hội Đồng Đại Biểu dẫm chân Hội Đồng Chấp Hành.
2, để CDDNVQGHK hoạt động hữu hiệu hơn, sẽ tổ chức theo cơ cấu 1 tổ chức non profit.

3, vì thế phải sửa đổi hiến chương
Ban Tu Chính ra đời với nhiều nhân sự đã thay đổi qua vài năm. Người viết bản dự thảo tu chính hiến chương là ô Nguyễn Xuân Hùng ( hiện đang là Uỷ viên hạt Tarrant), ông Phạm Văn Thanh ( Michigan) và Nguyễn Ngọc Anh ( Arizona) phụ tá.

Theo đúng quyết nghị, Ban Tu Chính đã gửi Bản Dự Thảo ra cho 52 thành viên để đọc và góp ý sửa chữa trước khi Hội Đồng Đại Diện đưa ra đại hội để biểu quyết. Thời gian góp ý trước ngày 15/09/2011. Tuy vậy chỉ có 2 cộng đồng góp ý là Michigan và Oklahoma.

Ngày 8/10/2011, tại đại hội thường niên ở Florida, quý ông Võ Đình Hữu ( Giám Sát), Nguyễn Văn Tánh (HĐ Đại Biểu) Lưu Văn Tươi ( Chủ Tịch CĐ Florida) không  biết vì lý do gì, thay vì để Ban Tu Chính thuyết trình, giải đáp thắc mắc, rồi sửa chữa bản hiến chương, cả 3 ông đã cùng nhau ngăn chận không  cho Ban Tu Chính được nói. Tệ hơn nữa, ông Nguyễn Văn Tánh còn dùng những lời lẽ nặng nề, vô lý để sỉ nhục, mạ lị và vu khống Ban Tu Chính. Ban Tu Chính chỉ làm việc theo đúng quyết nghị của đại hội 2009 là sửa chữa hiến chương để CDNVQGHK hoạt động như một tổ chức non profit. Ban Tu Chính đã làm việc gần 2 năm trời để soạn thảo. Họ làm việc “volunteer”. Phụ hoạ với 3 ông là vài vị đại biểu. Các vị này đã không  đọc hiến chương cẩn thận, cũng không  đọc những “FAQ” của ông Nguyễn Xuân Hùng (được Ban Tu Chính in ra và phát cho toàn thể các đại biểu). Họ, chỉ có một mục đích duy nhất, không  cho Ban Tu Chính được trình bầy. Trong khi họ thừa hiểu, đây chỉ là bản nháp, còn nhiều sơ sót và các đại biểu ( tức là có cả họ) có nhiệm vụ góp ý kiến để hoàn chỉnh Bản Hiến Chương.

Chúng tôi gửi dưới đây, một số chương quan trọng của Bản Dự Thảo Hiến Chương. Xin được nhắc lại, đây là Bản Dự Thảo và các đại biểu có nhiệm vụ đóng góp ý kiến để nó hoàn chỉnh!

Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK – Điều 1 Danh Xưng và các điều Khái Lược
Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 2 -Tôn Chỉ
Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK , Điều 3 Thành Viên
Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 6 Hội Đồng Quản Trị
Dự Thảo Hiến Chương Mới của CDNVQGHK, Điều 8 Uỷ Ban Điều Hành

Bản FAQ của Ban Tu Chính gửi các đại biểu tại buổi họp
 
Ban Tu Chính đã gửi bản FAQ này cho tất cả đại biểu có mặt tại đại hội. Trong bản FAQ này là những điều sẽ phải sửa chữa, hay thêm vào và có điều để giải thích rõ hơn ý của tác giả soạn thảo.
 
Tóm tắt những điểm quan trọng của bản FAQ này:
 
 1, sẽ thêm vào bản hiến chương “…Vì những lý do nêu trên, CĐNVQGHK dứt khoát không chấp nhận chủ nghĩa và chế độ cộng sản cũng như các chế độ độc tài, áp bức, phi nhân dưới bất cứ hình thức nào.”
2, Ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị: là các thành viên hợp tác trên 1 năm. Lưu ý (Thành Viên Hợp Tác: mọi cá nhân kể cả các vị lãnh đạo các CĐ Thành Viên đều có thể trở thành TV Hợp Tác. Điều này mở rộng thu hút nhân tài bên ngoài tham gia.
3, mô hình non profit sẽ giúp CDNVQGHK hoạt động mạnh hơn, hữu hiệu hơn.
4, Quyền hạn tối cao vẫn nằm trong tay các đại biểu vì họ được các quyền sau 1) Bỏ phiếu hình thành Hội Đồng Quản Trị; 2) Phủ quyết các quyết định của HĐQT; 3) Truất phế một, nhiều, hay toàn bộ Ủy Viên HĐQT; 4) Triệu tập các phiên hội bất thường; 5) Tu chính Hiến Chương; 6) Tạm ngưng hoạt động hoặc giải tán CĐNVQGHK;4) Đề cử các Thành Viên Hợp Tác vào các Ủy Ban và Hội Đồng của CĐNVQGHK.
5, thành viên hợp tác không  được bỏ phiếu ở những cuộc bầu quan trọng như: bầu các Ủy Viên HĐQT, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu phủ quyết các quyết định của HĐQT cũng như các cơ chế khác của CĐNVQGHK.
 
FAQ:

1.     Đề nghị : Cần xác định lập trường  rõ ràng hơn. 

 1. Điều 1, Khoản 1.1 xác định danh xưng tổ chức là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
 2. Điều 1, Khoản 4.1 xác định Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của CĐNVQGHK và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.  Điều 1, Khoản 4.2 cấm không được thay đổi Điều 1, Khoản 4.1.
 3. Điều 2, Khoản 3.1 xác định nguồn gốc của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là cộng đồng tị nạn chính trị, không thể sống với sự khủng bố của chế độ và chủ nghĩa cộng sản, nên đã đào thoát để tìm tự do,công lý, dân chủ, và bình đẳng.  Khoản 3.1 cũng xác định di sản và truyền thống của CĐNVQGHK là gia đình, tự do, dân chủ, và nhân quyền.
 4. Các khoản “Chế Tài” trong dự thảo Hiến Chương đều nghiêm cấm các sinh hoạt liên quan đến cộng sản, phát xít, và khủng bố.
 5. Để đáp ứng yêu cầu này, đề nghị Đại Hội Đồng thêm vào Điều 2, Khoản 3.1 như sau: “…Vì những lý do nêu trên, CĐNVQGHK dứt khoát không chấp nhận chủ nghĩa và chế độ cộng sản cũng như các chế độ độc tài, áp bức, phi nhân dưới bất cứ hình thức nào.”

2.     Thắc mắc đề nghị: Không ai ngoài các cựu hoặc đương kim chủ tịch hoặc phó chủ tịch của các tổ chức CĐ Thành Viên mới có quyền ứng cử hoặc được đề cử và các trách vụ lãnh đạo cao cấp của CĐNVQGHK.
 
BTC trả lời: Dự thảo hiến chương ấn định các thành viên cá nhân (Thành Viên Hợp Tác: mọi cá nhân kể cả các vị lãnh đạo các CĐ Thành Viên đều có thể trở thành TV Hợp Tác) có quyền ứng cử hoặc đề cử vì những lý do sau:
Tổng số quý vị lãnh đạo hoặc đã lãnh đạo các tổ chức CĐ địa phương toàn cõi Hoa Kỳ, trong suốt 36 năm qua, chắc chắn là không quá 15,000 người, hoặc 1% của 1.5 triệu người Việt hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ.  Trong số những quý bậc này, có bao nhiều người có đủ sức khỏe, khả năng Anh ngữ lưu loát, và các khả năng cần thiết khác để khai triển những công trình phát triển CĐNVQGHK và đại diện cho tiếng nói cũng như nguyện vọng của 1,500,000 người Mỹ gốc Việt?  Chúng ta không thể loại 99% đồng hương VN ra khỏi quyền được ứng cử hoặc được đề cử vào các trách vụ lãnh đạo CĐNVQGHK vì đại đa số nhân tài tinh hoa của cộng đồng người Việt hiện đang ẩn mình trong tỉ lệ tuyệt đại đa số này.  Giới hạn quyền ứng cử và được đề cử vào tỉ lệ 1% là tự hủy diệt tiềm năng phát triển của CĐNVQGHK và còn có thể bị xem là phi dân chủ.
Những quý bậc đang lãnh đạo các CĐ Thành Viên hiện đang mang nặng trách nhiệm tại các cộng đồng địa phương.  Họ khó có thể đảm nhận thêm trách nhiệm lãnh đạo CĐNVQGHK.  Điều này làm trì trệ công việc của CĐNVQGHK cũng như của các CĐ Thành Viên.  CĐNVQGHK được thành lập để chấn hưng các CĐ Thành Viên, không phải là làm suy yếu đi nguồn nhân lực của họ.
Thành Viên Hợp Tác có thể là những cá nhân,mặc dù không nằm trong các ban lãnh đạo của các CĐ Thành Viên, nhưng họ là những người có khả năng và tâm huyết với CĐNVQGHK.  Thành Viên Hợp Tác cũng có thể là các Đại Biểu và  các vị đang lãnh đạo các CĐ địa phương.  Sự chọn lựa các nhân tuyển thích hợp là quyền lựa chọn của các Đại Biểu.  Nếu quý Đại Biểu nhận thấy kinh nghiệm làm việc tại các CĐ địa phương là quan trọng, họ sẽ không bỏ phiếu cho những ứng cử viên không hội đủ điều kiện đó.  Tuy nhiên, đó là quyền tự do bầu cử của các Đại Biểu!
3.     Thắc mắc: CĐNVQGHK là một tổ chức cộng đồng, cần phải có bề thế như một tổ chức chính phủ và phải có khả năng cân bằng hoặc chế tài giữa các cơ chế.  Do đó, hệ thống tổ chức tam quyền phân lập thích hợp hơn hệ thống tổ chức công ty vô vụ lợi.

BTC giải thích:

 1. Đại Hội CĐ 2009 đã quyết định dùng mô hình tổ chức công ty vô vụ lợi vì mô hình tổ chức tam quyền phân lập quá cồng kềnh, đòi hỏi quá nhiều nhân lực, và không tạo ra hiệu năng vì những tranh cãi và bất đồng giữa ba cơ chế.
 2. Mô hình tổ chức công ty vô vụ lợi là mô hình tổ chức năng động nhất thế giới.  Theo Dự Thảo Hiến Chương, quyền hạn tối cao vẫn nằm trong tay các Đại Biểu: 1) Bỏ phiếu hình thành Hội Đồng Quản Trị; 2) Phủ quyết các quyết định của HĐQT; 3) Truất phế một, nhiều, hay toàn bộ Ủy Viên HĐQT; 4) Triệu tập các phiên hội bất thường; 5) Tu chính Hiến Chương; 6) Tạm ngưng hoạt động hoặc giải tán CĐNVQGHK;4) Đề cử các Thành Viên Hợp Tác vào các Ủy Ban và Hội Đồng của CĐNVQGHK.  Xin chú ý rằng các Thành Viên Hợp Tác không có quyền bỏ phiếu bầu các Ủy Viên HĐQT, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu phủ quyết các quyết định của HĐQT cũng như các cơ chế khác của CĐNVQGHK.
 3. Mô hình tổ chức đề nghị trong dự thảo Hiến Chương không hoàn toàn là mô hình công ty vô vụ lợi vì còn lưu lại Ban Giám Sát như là một bộ phận kiểm soát (controller và auditor) hành chánh và tài chánh; tạo ra thế cân bằng với HĐQT nhưng ít tạo ra trì trệ vì vị Chủ Tịch Ban Giám Sát là Ủy Viên thứ 11 của HĐQT.
 4. Mô hình tổ chức đề nghị trong dự thảo Hiến Chương thống nhất trách nhiệm phát triển CĐNVQGHK vào một cơ chế duy nhất là HĐQT.  Ủy Ban Điều Hành và các Ủy Ban Kế Hoạch là những tiểu ban (Sub-Committees) của HĐQT. Dưới mô hình này, CĐNVQGHK chỉ có một Chủ Tịch, một PCT Nội Vụ, một PCT Ngoại Vụ, và một Tổng Thư Ký.  Tuy nhiên, sự cân bằng và chế tài vẫn thực hiện được qua: 1) Sáu vị Ủy Viên Đại Diện Vùng; 2) Ban Giám Sát; hoặc 3) Đại Hội Bất Thường (Hiến Chương cho phép sử dụng tele-conference và các kỹ thuật hiện đại để cử hành Đại Hội Bất Thường) có thể được triệu tập bởi 25% CĐ Thành Viên hoặc Đại Biểu; hoặc 50 Thành Viên Hợp Tác.

4.     Các cá nhân (Thành Viên Hợp Tác) không đủ tư cách làm Chủ Tịch CDNVQGHK và HĐĐB.

 1. a.     Tất cả quý bậc Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của các CĐ Thành Viên đều là cá nhân.  Tư cách lãnh đạo của họ xuất phát từ những lá phiếu của các đồng hương tại các địa phương.
 2. b.     HĐQT của các CĐ Thành Viên chỉ định một cá nhân tại địa phương để thực hiện trách nhiệm Đại Biểu.  Các vị Đại Biểu không nhất thiết phải là các vị Chủ Tịch hoặc PCT của các CĐ Thành Viên.  Qua sự chỉ định hoặc bổ nhiệm này, các Đại Biểu có đầy đủ tư cách danh chánh ngôn thuận để đại diện các đồng hương VN tại địa phương của mình để bỏ phiếu cho các Ủy Viên HĐQT.  Do đó, các Ủy Viên HĐQT, cho dù không phải là cựu hoặc đương kim Chủ Tịch/PCT của các CĐ Thành Viên, họ vẫn có đủ tư cách đại diện CĐNVQGHK, HĐĐB, HĐQT, UBCH, và UB Giám Sát trao cho họ từ các đồng hương VN toàn cõi Hoa Kỳ qua các Đại Biểu.  Đây là một hình thức na ná như Electoral College trong hệ thống bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ.

5.     Tại sao các Ủy Viên Thường Vụ của HĐQT (Chủ Tịch, hai PCT, và TTK) được bầu cử theo thể thức liên danh thay vì đơn cử?  Các ứng viên trong một liên danh sẽ có khả năng làm việc và phối hợp chặt chẽ hơn là những ứng viên đơn cử rất ít khi hoặc chưa từng làm việc với nhau.  Điều này dề nâng cao hiệu năng làm việc hơn.
6.     Tại sao các Ủy Viên Đại Diện Vùng lại được đơn cử và nhiệm kỳ chỉ có hai năm thay vì ba năm như những Ủy Viên khác?

 1. a.     Ủy Viên Đại Diện Vùng được đơn cử vì họ được bầu bởi các Đại Biểu của các CĐ Thành Viên trong vùng mà họ đại diện.  Họ là tiếng nói của các CĐ Thành Viên trong vùng tại HĐQT.  Trách nhiệm của họ là đại diện và phục vụ cho các CĐ Thành Viên mà họ đại diện.  Do đó, chính họ sẽ là cái thắng để cân bằng những việc làm quá đáng của các Ủy Viên Thường Vụ.
 2. b.     Nhiệm kỳ của các Ủy Viên Đại Diện Vùng là 2 năm trong khi nhiệm kỳ của các Ủy Viên Thường Vụ và Giám Sát là 3 năm.  Sự so le giữa hai quãng thời gian 2 và 3 năm tạo ra sự liên tục trong trách nhiệm và hướng phát triển của CĐNVQGHK trong các cuộc bầu cử.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s