Dự Thảo Hiến Chương Mới của CDNVQGHK, Điều 8 Uỷ Ban Điều Hành

ĐIỀU 8: ỦY BAN ĐIỀU HÀNH (UBĐH)

 
Khoản 1: Thành Viên
 
1.1   Ủy Ban Điều Hành là một ủy ban nằm trong và thuộc về Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và phải bao gồm các thành viên HĐQT như sau: bốn (4) Ủy Viên Thường Vụ và sáu (6) Ủy Viên Đại Diện Vùng.  Ủy Ban Điều Hành cũng phải gồm có những người Trưởng Ban  Kế Hoạch, Thủ Quỹ, Tổng Giám Đốc, và bất cứ một Thành Viên Hợp Tác nào được bổ nhiệm bởi các Ủy Viên Thường Vụ với sự đồng thuận của HĐQT.
1.2   Các Ủy Viên Thường Vụ của HĐQT sẽ là Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Thư Ký của Ban Điều Hành, giống như trách vụ của HĐQT.

 

1.3   Các Ủy Viên Đại Diện Vùng của HĐQT sẽ là đại diện của các vùng thuộc Hoa Kỳ trong Ủy Ban Điều Hành.
1.4       Các Trưởng Ban Kế Hoạch là những cá nhân đứng đầu các Ủy Ban Kế Hoạch của HĐQT (xem Điều 6, Khoản 8.6).  Được bổ nhiệm bởi Ban Thường Vụ của HĐQT, các Trưởng Ban Kế Hoạch lãnh đạo và hỗ trợ các Khối để điều hành CĐNVQGHK.

 

1.5   Thủ Quỹ quản trị quá trình kế toán và tín xác của hệ thống tài chánh của CĐNVQGHK.
1.6   Tổng Giám Đốc lãnh đạo và chịu trách nhiệm quản trị các nhân viên để thực hiện chính sách và kế hoạch vạch ra bởi HĐQT và Ủy Ban Điều Hành.
 
Khoản 2: Trách Nhiệm
 
2.1   Điều hành, đốc thúc, kiểm tra việc thi hành các kế hoạch, chương trình hoạt động do Hội Đồng Quản Trị đề ra
2.2   Thực hiện các điều khoản của Hiến Chương.
2.3   Soạn thảo các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cho CĐNVQGHK, thiết lập ngân sách hoạt động trong năm và ngân sách cho các dự án, và đệ trình Hội Đồng Quản Trị  chuẩn chi.
2.4   Tổ chức các chương trình gây quỹ để đáp ứng ngân sách hoạt động và thực hiện những chương trình hoạt động đã được HĐQT phê chuẩn.
2.5   Quản lý, bảo quản và kiểm kê tài sản, tài chánh và tích sản của CĐNVQGHK.
2.6   Tổ chức mọi hoạt động của CĐNVQGHK.
2.7   Cung cấp bản báo cáo tóm tắt về các hoạt động và tài chánh của CĐNVQGHK trong năm.
2.8   Tổ chức Đại Hội Cộng Đồng
2.9   Giúp đỡ Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu cử trong các công tác bầu cử
2.10 Phát biểu với tư cách là một trong những chủ tọa trong Đại Hội Cộng Đồng.
2.11 Phát hành thẻ Thành Viên.
2.12 Dựa vào sự phê chuẩn của HĐQT, thu hút và thuê mướn nhân viên, kể cả Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Vùng.
2.13 Ban Thường Vụ sẽ quản trị mọi hoạt động trung ương; các Ủy Viên Đại Diện Vùng sẽ quản trị các hoạt động ở các vùng tại Hoa Kỳ; và các Trưởng Ban Kế Hoạch sẽ quản trị các hoạt động của các Khối thuộc CĐNVQGHK.  Tất cả các thành viên Ủy Ban Điều Hành phải hợp tác chặt chẽ trong tinh thần đồng đội và biểu quyết dân chủ để tạo hướng đi và kế hoạch chung cho CĐNVQGHK.
2.14 Khi trách vụ Tổng Giám Đốc bị bỏ trống, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ủy Ban Điều Hành phải tạm thời nhận lãnh trách vụ nầy, hoặc HĐQT bổ nhiệm một Ủy Viên Điều Hành khác để lãnh nhận nhiệm vụ của Giám Đốc.
2.15 Khi trách vụ Giám Đốc Vùng bị bỏ trống, Ủy Viên Đại Diện Vùng phải tạm thời nhận lãnh chức vụ và trách nhiệm hoặc UBĐH bổ nhiệm một Thành Viên Hợp Tác để lãnh nhận nhiệm vụ của Giám Đốc Vùng.
2.16 Khi trách vụ Trưởng Khối bị bỏ trống, Trưởng Ban Kế Hoạch phải tạm thời nhận lãnh chức vụ, hoặc UBĐH bổ nhiệm một Thành Viên Hợp Tác khác để lãnh nhận nhiệm vụ của Trưởng Khối.
 
Khoản 3: Thẩm Quyền
 
3.1   Ủy Ban Điều Hành có toàn quyền thực hiện những kế hoạch đã được chấp thuận qua sự hướng dẫn và kiểm soát của HĐQT.
3.2   Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền trực tiếp đối với những hoạt động thường nhật của CĐNVQGHK.
3.3   Ban Thường Vụ có toàn quyền đối với cơ chế hành chánh trung ương của Ủy Ban Điều Hành và nhân viên, qua sự hướng dẫn và kiểm soát của Ủy Ban Điều Hành và HĐQT, kể cả những quyền hành đã chuyển cho Tổng Giám Đốc.
3.4   Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền bổ nhiệm các TB Kế Hoạch và các Thành Viên Hợp Tác để làm việc trong Ủy Ban Điều Hành qua sự chấp thuận của HĐQT.

3.5   Các Ủy Viên Đại Diện Vùng có toàn quyền đối với cơ chế hành chánh vùng của Ủy Ban Điều Hành và nhân viên, qua sự hướng dẫn và kiểm soát của Ủy Ban Điều Hành và HĐQT, kể cả những quyền hành đã chuyển cho Giám Đốc Vùng.
3.6 Các TB Kế Hoạch có toàn quyền đối với hoạt động của các Khối thuộc Ủy Ban Điều Hành, qua sự hướng dẫn và kiểm soát của Ủy Ban Điều Hành và HĐQT, kể cả những quyền hành đã chuyển cho Trưởng Khối.
3.6   Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền duyệt xét và đề nghị Thành Viên Đại Diện và Hợp Tác.
3.7   Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền duyệt xét và phê chuẩn hoặc ủy quyền để duyệt xét và phê chuẩn mọi tuyên bố báo chí, thông cáo hoặc những văn bản tương tự.
3.8 Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền đề nghị đến HĐQT để hình thành thêm ủy ban, hội đồng, khối và chức vụ.
3.9 Ủy Ban Điều Hành có thẩm quyền đề nghị bổ nhiệm hoặc thuê mướn các nhân viên, kể cả Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Vùng, và Trưởng Khối.  Những đề nghị này phải được chấp thuận bởi HĐQT trước khi có hiệu lực.
 
Khoản 4: Tiêu Chuẩn của Thành Viên Ủy Ban Điều Hành
 
Mọi thành viên của Ủy Ban Điều Hành phải đồng ý ghi nhận tuân theo các ấn định của Hiến Chương và  bản Huấn Thị Điều Hành của Ban Điều Hành, và phải có khả năng và cam kết thi hành các bổ phận và công tác được giao phó.
 
Khoản 5: Cấu Trúc Nhân Viên Điều Hành
 
Qua sự giúp đỡ và hướng dẫn của Ủy Ban Điều Hành, Tổng Giám Đốc phải lãnh đạo và quản trị các hoạt động thường nhật của các nhân viên điều hành để đạt được các mục đích và mục tiêu của CĐNVQGHK.
5.1   Cơ chế Nhân Viên Điều Hành sẽ gồm các văn phòng vùng, quản trị bởi các Giám Đốc Vùng, và ít nhất là năm (5) Khối, quản trị bởi các Trưởng Khối:
a)     Khối Nội Vụ
b)     Khối Hỗ Trợ Thành Viên
c)     Khối Tài Chánh
d)     Khối Ngoại Vụ
e)     Khối Nhân Quyền
 
5.2   Khối Nội Vụ sẽ có ít nhất là năm trách vụ: Kế toán, nhân sự, hành chánh, quảng cáo truyền thông, và bảo quản.
5.2.1  Kế Toán:
a)    Xuất trình một cách chính xác và cập nhật các hồ sơ liên quan đến tài chánh của CĐNVQGHK.
b)    Soạn ngân sách hoạt động.
c)    Gìn giữ mọi hồ sơ kế toán.
d)    Báo cáo chi tiêu hằng tháng.
e)    Bảo quản các trương mục ngân hàng
f)     Nhận, phân phát hoặc chi tất cả mọi nguồn ngân quỹ.
g)    Thu lệ phí và niên liễm
h)    Quản lý thuế vụ và các sổ sách liên quan.
 
5.2.2  Nhân Sự
a)        Quản lý mọi vấn đề liên quan đến nhân lực kể cả mời gọi, huấn luyện, và tiếp tục phát triển kỹ năng.

b)        Bảm đảm rằng CĐNVQGHK luôn chấp hành các luật lệ lao động và lao công của tiểu bang và quốc gia.

c)        Mời gọi và thu hút thiện nguyện và tập sự.

 
5.2.3  Hành Chánh:
a)    Luân hành các hồ sơ nội bộ.
b)    Soạn thảo thơ từ.
c)    Tổ chức các sinh hoạt xã giao.
d)    Duy trì, bảo quản các hộp thơ của CĐNVQGHK.
e)    Nhận và phát thơ.
f)     Cung cấp tiện nghi cho các buổi sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống, v.v…
g)    Bảo quản và cập nhật các hồ sơ liên quan đến tài sản và tích sản của CĐNVQGHK.
h)    Tồ chức lễ nhậm chức và bàn giao của tân Hội Đổng Quản Trị.
i)     Tổ chức những buổi sinh hoạt quan trọng như Đại Hội Cộng Đồng và bầu cử.
j)     Trông nom các hồ sơ pháp lý của CĐNVQGHK như bản Articles of Incorporation (Điều khoản Tổ Chức), biên bản các buổi họp, Hiến Chương, v.v.
k)    Phối hợp các thời gian biểu hoạt động của CĐNVQGHK.

 

l)     Kiểm tra và xác minh đơn Thành Viên.
m)   Quản lý các đơn ghi danh.
o)    Quản lý danh sách các thành viên
p)    Tiếp nhận đơn xin trở thành hoặc tái định Thành Viên.
q)    Phát hành thẻ Thành Viên.
 
5.2.4  Quảng bá truyền thông:
a)    Trông coi và phát triển trang nhà và bản thông tin của CĐNVQGHK.
b)    Soạn thảo các thông cáo báo chí và thông báo.
c)    Quản lý mọi quảng cáo và những công tác vận động.
d)    Điều hành những chương trình truyền thông hoặc phỏng vấn.
 
5.2.5  Bảo quản:
a)    Quản lý những phòng ốc của CĐNVQGHK.
b)    Thi hành các điều lệ liên quan đến các phòng ốc của CĐNVQGHK.
c)    Quản lý nhà kho và các tài sản trong kho.

 

 
5.3   Tối thiểu, Khối Hỗ Trợ Thành Viên phải phát triển quyền lợi cho các thành viên ở bốn phương diện sau đây:
5.3.1  Giáo Dục
a)    Tổ chức những chương trình giúp gia tăng nội lực cho các thành viên.
b)    Phát triển, hệ thống hóa và quản lý các chương trình giáo dục bao gồm các lớp học máy vi tính, ESL, Tiếng Việt, dạy kèm, giáo dục cử tri, v.v. và triển khai những chương trình này đến các thành viên đại diện của CĐNVQGHK.
c)    Hợp tác với cơ quan giáo dục và với các thành viên để đầy mạnh việc học tập xuất sắc trong cộng đồng Việt Nam.
d)    Cộng tác với các cơ sở giáo dục và các thành viên để giúp cộng đồng Việt Nam dễ dàng tiếp cận với giáo dục và học bổng .
 
5.3.2  Thanh thiếu niên
a)    Phát triển, hệ thống hóa và quản trị các chương trình huấn luyện nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo, thể thao, hướng đạo, sinh hoạt tiêu khiểu, v.v. và triển khai những chương trình này đến các thành viên đại diện của CĐNVQGHK.
b)    Cộng tác với các thành viên để xây dựng sự hợp tác và tinh thần đoàn kết trong CDNVQGHK.
c)    Cộng tác với các thành viên để hình thành và phát triển quan hệ lành mạnh với các hội đoàn thanh thiếu niên, sinh viên và những tổ chức tương tự.
 
5.3.3  Văn Hóa, Di Sản và Nghệ Thuật
a)    Cộng tác với các thành viên để phát triển và hệ thống hóa Phương thức tốt nhất để tổ chức thành công các sinh hoạt đặc thù văn hóa VN như Tết Nguyên Đán và Trung Thu.
b)    Hợp tác với các thành viên và cộng đồng thương mại để quảng bá các món ăn đặc thù Việt Nam như phở.
c)    Hợp tác với các thành viên và cộng đồng văn họa nhạc để quảng bá các nghệ thuật và văn chương của người Mỹ gốc Việt.
d)    Hợp tác với các thành viên để thâu nhận, bảo toàn và quảng bá những chứng tích lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
 
5.3.4 Tương Trợ:  Hợp tác với các cơ quan từ thiện và các thành viên để phát triển các chương trình nhằm:
a)    Đón tiếp và hướng dẫn những người Việt mới được tới Hoa Kỳ.
b)    Hỗ trợ cho việc tìm kiếm công ăn việc làm, nơi cư ngụ và các phương tiện giao thông.
c)    Cung cấp thông dịch giữa Việt và Anh Ngữ.
d)    Cung cấp thông tin về việc làm và cơ hội việc làm.
e)    Hỗ trợ cho việc tìm kiếm các bác sĩ.
f)     Cung cấp các hướng dẫn cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân.
g)    Cung cấp các nguyên tắc pháp lý cơ bản.
h)    Hỗ trợ cho việc tìm kiếm các luật sư hoặc các đại diện hợp pháp.
i)     Hỗ trợ trong việc khuếch trương các chợ, cửa hàng, vv.
j)     Hỗ trợ cho việc tìm kiếm bảo hiểm.
k)    Hỗ trợ trong các trường hợp tố kiện về kỳ thị.
l)     Giúp đở các Cộng Đồng Thành Viên để hoàn tất các hồ sơ gởi đến chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang.
m)   Đến thăm bệnh.
n)    Thăm viếng và chia buồn khi có tang sự.
o)    Tổ chức gây qũy để giúp đỡ người nghèo.
 
5.4   Khối Tài Chánh phải chú tâm vào việc phát triển tài chánh cho CĐNVQGHK và các thành viên bằng cách tổ chức và thực hiện:
 
a)     Các buổi quyên góp tài chánh trong cộng đồng.

b)     Các chương trình bảo trợ từ các công ty.

c)     Xin ngân khoản từ các chương trình tài trợ của các cơ quan chính quyền, công ty và các cơ quan từ thiện.

 
5.5   Khối Ngoại Vụ sẽ hợp tác với các thành viên và các tổ chức khác để tạo thế đứng và phương tiện sinh hoạt nhằm:
a)    Tương tác với các cơ quan chính phủ ở mọi cấp để thu thập và phổ biến các thông tin cần thiết đến các thành viên.
b)    Tạo hiện diện và tiếng nói của CĐNVQGHK ở tất cả các cấp của chính phủ.
c)    Tìm kiếm và sử dụng các phương tiện của chính phủ để giúp CĐNVQHK đạt được sứ mệnh và mục tiêu.
d)    Tương tác với những công ty và những cơ quan thương mại khác để thu thập và phổ biến các thông tin thích hợp đến các thành viên của CĐNVQGHK.
e)    Cổ động sự hỗ trợ từ các cơ sở thương mại.
f)     Tìm kiếm và khai dụng tất cả mọi phương tiện sẵn có đề giúp CĐNVQGHK đạt được sứ mệnh và mục tiêu.
g)    Hợp tác với các cá nhân, tổ chức hoặc hội đoàn thuộc sắc dân khác.
5.6   Đứng trên vị thế công dân Hoa Kỳ, Khối Nhân Quyền hợp tác với các thành viên và các tổ chức khác để phát triển tự do và nhân quyền ở Việt nam xuyên qua hoạt động ôn hòa để hướng dẫn và qui tụ sức mạnh của quần chúng. Cấu trúc (của) Khối Nhân Quyền sẽ được xác định bởi Ủy Ban Điều Hành qua sự hợp tác với Ùy Ban Kế Hoạch Nhân Quyền được hướng dẫn bởi Hội Đồng Quản Trị.
5.7   Để hoạt động thích ứng và hiệu quả, Ủy Ban Điều Hành, thông qua sự đồng ý của Hội Đồng Quản Trị, có thể thay đổi cấu trúc của Ủy Ban Điều Hành mà không cần tu chính Hiến Chương.
5.8  Những chức vụ nhân viên (có lương) có thể được đảm trách bởi thiện nguyện viên cho đến khi tạo được ngân khoản.
 
Khoản 6: Nhiệm kỳ, Thay thế, Bổ khuyết
 
6.1   Tổng Giám Đốc và toàn thể nhân viên (có lương hoặc thiện nguyện) của Ủy Ban Điều Hành được bổ nhiệm để hoạt động vô thời hạn cho đến khi bị sa thải, từ chức, trở nên vô lực hoặc qua đời.
6.2   Thành viên Ủy Ban Điều Hành sẽ được bổ nhiệm, thay đổi hoặc tăng thêm theo các nguyên tắc sau:
6.2.1  Các Ủy Viên Điều Hành phải đảm nhận trách nhiệm và quyền hạn quản trị Ủy Ban Điều Hành.
6.2.2  Các Ủy Viên Đại Diện Vùng phải đảm nhận trách nhiệm và quyền hạn quản trị các văn phòng vùng.
6.2.3  Thủ Quỹ và các Ủy Viên Kế Hoạch được bổ nhiệm bởi Ủy Ban Điều Hành và phê chuẩn bởi đa số thành viên HĐQT.
6.2.4  Hội Đồng Quản Trị với đa số tuyện đối 2/3 có quyền thay đổi nhân sự trong Ủy Ban Điều Hành bất cứ lúc nào.
6.3   Việc từ nhiệm của một thành viên Ủy Ban Điều Hành phải được thông báo bằng văn thư trước ít là 120 ngày.  Trong 120 ngày, chức vụ phải được thay thế và trách nhiệm chuyển giao.
 
Khoản 7: Chế Tài
 
7.1   Các biện pháp kỷ luật sau đây có thể được áp dụng đối với các thành viên và nhân viên của Ủy Ban Điều Hành:
7.1.1  Cảnh cáo bằng lời nói hay văn bản
7.1.2  Tạm đình chỉ nhiệm vụ có hoặc không có trả lương
7.1.3  Giáng cấp
7.1.4  Sa thải
7.2   Các nhân viên bị kỷ luật có quyền khiếu nại với Hội Đổng Quản Trị để cứu xét.
7.3   Tổng Giám Đốc sẽ quyết định mọi đình chỉ công tác hoặc sa thải nhân viên.  Sự đình chỉ hoặc sa thải một thành viên của Ủy Ban Điều Hành, vị Tổng Giám Đốc, và vị Giám Đốc Vùng phải được quyết định và thông tri bởi HĐQT.  Thành viên và nhân viên bị sa thải sẽ không được tái bổ nhiệm vào bất cứ chức vụ khác.
7.4   Khi thành viên Ủy Ban Điều Hành, Tổng Giám Đốc, và Giám Đốc Vùng bị kỷ luật, các biện pháp kỷ luật phải được HĐQT đồng thuận dựa trên 2/3 đa số biểu quyết,  dựa theo nhưng không nhất thiết bị giới hạn vào các yếu tố sau đây:
7.4.1  Cố ý vi phạm hoặc xem thường Hiến Chương.
7.4.2  Phạm tội đại hình hay tiểu hình liên quan đến đạo đức, nhân phẩm.
7.4.3  Giả mạo hồ sơ cá nhân.
7.4.4  Không hoàn thành bổn phận.
7.4.5  Lạm dụng công quỹ.
7.4.6  Lạm dụng quyền lực.
7.4.7  Liên quan hoặc đang hoạt động trong các tổ chức của cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến các tổ chức hoặc các hoạt động được tài trợ bởi cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.  Liên quan đến tổ chức hoặc hoạt động làm lợi cho cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.
 
Khoản 8: Quản Lý và Lương Bỗng
 
8.1 Các Ủy Viên Điều Hành sẽ trông nom mọi sinh hoạt của Ủy Ban Điều Hành.  Tổng Giám Đốc sẽ quản trị tất cả mọi hoạt động của nhân viên, kể cả Giám Đốc Vùng, trong khuôn khổ Huấn Thị Điều Hành và Hiến Chương của CĐNVQGHK. Tổng Giám Đốc sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy Ban Điều Hành và HĐQT.
8.2 Hội Đồng Quản Trị sẽ phê duyệt tất cả các đề xuất và khuyến nghị liên quan đến việc thay đổi trách nhiệm hoặc lương bổng của các thành viên và nhân viên Ủy Ban Điều Hành.
8.3 Các thành viên Ủy Ban Điều Hành sẽ họp ít nhất mỗi tháng một lần để xem xét, thực hiện và thúc đẩy các chương trình hoạt động của CĐNVQGHK.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s