Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 6 Hội Đồng Quản Trị

ĐiỀu 6: HỘi ĐỒng QuẢn TrỊ

Khoản 1: Tha`nh Vie^n
 
1.1   Phân Loại: Hội Đồng Quản Trị sẽ gồm Ban Thường Vụ, các Ủy Viên Đại Diện Vùng, và Ủy Viên Giám Sát.  Ban Thường Vụ  gồm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư Ký.  Ủy Viên Đại Diện Vùng gồm sáu (6) vị đại biểu từ các vùng của quốc gia Hoa Kỳ: Đông Bắc, Đông Nam, Trung Bắc, Trung Nam, Tây Bắc, và Tây Nam (xem phu. ba?n ca’c vu`ng).  Ủy Viên Giám Sát là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

1.2   Số lượng: Hội Đồng Quản Trị sẽ gồm 11 Ủy Viên: 1 Chủ Tịch Ban Thường Vụ, 3 Ủy Viên Thường Vụ, 6 Ủy Viên Đại Diện Vùng, và 1 Ủy Viên Giám Sát.  Tổng số Ủy viên trong Hội Đồng Quản Trị có thể thay đổi theo nhu cầu của CĐNVQGHK: tối thiểu là 9 và tối đa là 15.  Số lượng Ủy Viên trong HĐQT sẽ được đề nghị bởi HĐQT và chấp thuận bởi các Thành Viên Đại Diện tại Đại Hội Cộng Đồng.
1.3   Phương Pháp Chọn Lựa
1.3.1  Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ do các Thành Viên Đại Diện của CĐNVQGHK bầu ra tại Đại Hội Cộng Đồng theo thể thức ứng cử liên danh, trực tiếp và kín.
1.3.2  Ủy Viên Đại Diện Vùng: Các Ủy Viên Đại Diện Vùng sẽ được các Thành Viên Đại Diện thuộc các vùng ấn định trong Điều 6, Khoản 1.1 bầu lên tại Đại Hội Cộng Đồng theo thể thức đơn cử, trực tiếp và kín.
1.3.3 Ủy Viên Giám Sát: Ủy Viên Giám Sát được chọn thể theo Phương pháp ấn định trong Điều 7 của bản Hiến Chương này.
 
Khoản 2: Điều Kiện
 
2.1   Thành Viên Ban Thường Vụ
2.1.1  Thành Viên Ban Thường Vụ (gồm 4 người,) phải là những Thành Viên Hợp Tác được một (01) năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử hoặc được đề cử, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, ít nhất là 21 tuổi, hiện cư ngụ sinh sống tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ.
2.1.2  Ban Thường Vụ  theo thể thức ứng cử liên danh, đưọc bầu trong Đại Hội Cộng Đồng.  Trong tiến trình  bầu cử, người thụ ủy liên danh ứng cử sẽ là ứng cử viên cho chức vụ Chủ Tịch.  Thành viên thứ hai trong liên danh là ứng cử viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ.  Thành viên thứ ba trong liên danh là ứng cử viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ. Thành viên thứ tư trong liên danh là ứng cử viên Tổng Thư Ký.
2.1.3  Các Thành Viên Ban Thường Vụ, bao gồm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Tổng Thư Ký của Hội Đồng Quản Trị cũng là Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Tổng Thư Ký của Hội Đồng Đại Biểu và của CĐNVQGHK.
2.1.4  Ban Thường Vụ  phải tuyên thệ, đồng ý tôn trọng và duy trì các điều khoản trong Bản Hiến Chương và cam kết thi hành trách nhiệm của Hội Đồng Quản Tri.
2.2   Ủy Viên Đại Diện Vùng
2.2.1  Ủy Viên Đại Diện Vùng được bầu bởi các Thành Viên Đại Diện từ mỗi sáu (6) vùng của quốc gia Hoa Kỳ tại Đại Hội Cộng Đồng; mỗi Ủy Viên đại diện cho một vùng.
2.2.2  Phải là Thành Viên Hợp Tác được một (01) năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử, hoặc được đề cử, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, tối thiểu là 21 tuổi, hiện cư ngụ sinh sống trong vùng đại diện tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ.
2.2.3  Ủy Viên Đại Diện Vùng phải tuyên thệ đồng ý tôn trọng và duy trì các điều khoản trong Bản Hiến Chương và cam kết thi hành trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị.
2.3  Ủy Viên Giám Sát
2.3.1    Ủy Viên Giám Sát là Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Sát và được bầu lên dựa theo những ấn định trong Điều 7 của Hiến Chương này.
2.3.2    Phải là Thành Viên Hợp Tác được một (01) năm tính đến ngày nộp đơn ứng cử, hoặc được đề cử, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, tối thiểu là 21 tuổi, hiện cư ngụ sinh sống tại Hoa Kỳ, và có khả năng đối thoại bằng Anh và Việt ngữ
2.3.3    Phải tuyên thệ, đồng ý tôn trọng và duy trì các điều khoản trong Bản Hiến Chương và cam kết thi hành trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị.
 
Khoản 3: Trách Nhiệm
 
3.1   Hội Đồng Quản Trị là cơ chế lãnh đạo, giám sát và quản trị mọi sinh hoạt, ngân khoản, tài sản và nội tình của của CĐNVQGHK.
3.2   Hội Đồng Quản Trị sẽ soạn thảo và phê chuẩn Hiến Chương và các tu chính tương lai của CĐNVQGHK và đệ trình đến các Thành Viên Đại Diện để biểu quyết chấp thuận.
3.3   Hội Đồng Quản Trị có quyền đề nghị tu chính Hiến Chương.
3.4   Hội Đồng Quản Trị sẽ đề nghị và phê chuẩn hướng hoặc sách lược hoạt động của CĐNVQGHK.
3.5   Hội Đồng Quản Trị sẽ trình bày, trong Đại Hội Cộng Đồng, những đường lối và cách thức giải quyết các nan đề để đạt được những sứ mệnh và mục tiêu của CĐNVQGHK.
3.6   Hội Đồng Quản Trị sẽ hỗ trợ và giám sát phương hướng và hoạt động của Ban Điều Hành như đã được đề xướng trong Điều 8 của Hiến Chương.
3.7   Hội Đồng Quản Trị sẽ hình thành và hỗ trợ những hoạt động của Ban Tư Vấn và những ủy ban đặc nhiệm như được đề xướng trong Điều 9 của Hiến Chương.
3.8   Hội Đồng Quản Trị sẽ soạn thảo và duy trì bản Huấn Thị Điều Hành của CĐNVQGHK.
 
Khoản 4: Thẩm Quyền
 
4.1   Ban Thường Vụ
4.1.1  Chủ Tịch
a)   Tổ chức và chủ toạ mọi buổi họp của Hội Đồng Quản Trị
b)   Chủ tọa tại Đại Hội Cộng Đồng và các buổi sinh hoạt khác của CĐNVQGHK.
c)   Sẽ là tiếng nói chính thức của CĐNVQGHK, hoặc chỉ định một Ủy Viên khác để thay thế.
d)   Sẽ đại diện cho CĐNCQGHK để ký mọi văn bản hoặc chỉ định một Ủy viên khác hoặc vị Giám Đốc Điều Hành để thay thế.
4.1.2  Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
a)   Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch (được đề ra trong Điều 6 Khoản 4.1)
b)   Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề nội bộ của CĐNVQGHK; trừ khi Hội Đồng Quản Trị chỉ định một Ủy Viên HĐQT khác làm việc này.
c)  Dựa theo sự chuẩn y của HĐQT, hình thành ủy ban để điều tra việc làm của Hội Đồng Giám Sát và đề nghị biện pháp kỷ luật đối với Hội Đồng Giám Sát đến HĐQT, nếu cần thiết. [1]
4.1.3  Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
a)   Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch (được đề ra trong Điều 6 Khoản 4.1)
b)   Hướng dẫn và giải quyết các vấn đề ngoại vi của CĐNVQGHK; trừ khi Hội Đồng Quản Trị đã chỉ định một Ủy Viên HĐQT khác làm việc này.
4.1.4  Tổng Thư Ký
a)   Trong trường hợp vắng mặt dài hạn của Chủ tịch và hai Phó Chủ Tịnh Nội/Ngoại vụ, Tổng Thư Ký sẽ thi hành các nhiệm vụ của Chủ Tịch (được đề ra trong Điều 6 Khoản 4.1)
b)   Tham dự, lập và lưu trữ biên bản các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị.
c)   Phối hợp với Chủ Tịch và các Ủy Viên HĐQT để tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường.
d)   Chịu trách nhiệm lưu trữ và cập nhật mọi văn kiện pháp lý và hành chánh của CĐNVQGHK một cách trung thực và đầy đủ.
e)   Quản lý mọi thông tin chính thức đến hoặc từ CĐNVQGHK, kể cả tờ thông tin, trang mạng, và thông tin báo chí.
 
4.2   Ủy Viên Đại Diện Vùng:
4.2.1  Đại diện cho các Thành Viên cư ngụ hoặc hoạt động trong vùng tại HĐQT.
4.2.2  Có quyền biểu quyết trong các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị
4.2.3  Có thể đại diện CĐNVQGHK nếu được chỉ định.
 
4.3   Ủy Viên Giám Sát:
4.2.1  Đại diện cho Hội Đồng Giám Sát tại HĐQT.
4.2.2  Có quyền biểu quyết trong các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị
4.2.3  Kiểm duyệt hàng năm, hoặc tùy nhu cầu, hệ thống điều hành và tình trạng tài chánh của CĐNVQGHK.
4.2.4   Diễn giải và bảo vệ Hiến Chương.
 
4.4   Hội Đồng Quản Trị
4.4.1  Soạn thảo Hiến Chương và các tu chính trong tương lai và đưa ra phê chuẩn như đã định trong Điều XI của Hiến Chương.
4.4.2  Chuẩn y các biện pháp khẩn cấp để đối phó với các trường hợp khẩn cấp, bất thường và ngoại lệ.
4.4.3  Phê chuẩn các kế hoạch và ngân sách đề nghị bởi Ban Chấp Hành.
4.4.4  Chuẩn y các kế hoạch gây quỹ.
4.4.5  Chuẩn y các chi phí ngoài ngân sách.
4.4.6  Chuẩn y các đề cử Thành Viên Đại Diện và Hợp Tác, các thành viên của Ban Tư Vấn hoặc các đại diện pháp lý.
4.4.7  Phê chuẩn các biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Hội Đồng Giám Sát, dựa theo kết quả điều tra của chính Hội Đồng Quản Trị.
4.4.8  Bổ nhiệm và truất phế Giám Đốc Điều Hành.
4.4.9  Chuẩn y mọi kế hoạch và chính sách liên quan đến mối quan hệ với chính phủ, các cơ quan tư nhân và các cộng đồng dân tộc khác.
4.4.10 Chuẩn y tất cả các quan hệ đối tác và các đường lối làm việc liên quan các tổ chức khác.
4.4.11 Chuẩn y việc phân chia tài sản của CĐNVQGHK.
4.4.12 Phê chuẩn việc tổ chức Đại Hội Bất Thường
4.4.13 Chuẩn y các lệ phí ghi danh, đơn xin tái gia nhập, từ chối
4.4.14 Chuẩn y mọi thuê mướn nhân viên.
4.4.15 Điều tra việc làm của Hội Đồng Giám Sát và đề nghị biện pháp chế tài đến các Thành Viên Đại Diện tại Đại Hội Cộng Đồng.
 
Khoản 5: Bầu cử
 
5.1   Phương thức bầu cử
5.1.1  Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ do các đại biểu chính thức của các Thành Viên Đại Diện bầu ra theo thể thức ứng cử liên danh, trực tiếp và kín, với đa số quá bán quyết định đắc cử.  Kết quả bầu cử phải được công khai. Liên danh nhận được trên 50% số phiếu sẽ được bầu làm Ủy Viên Điều Hành của Hội Đồng Quản Trị.  Trong trường hợp không liên danh ứng cử nào được trên 50% số phiếu, 2 liên danh với số phiếu cao nhất sẽ được bầu lại cho đến khi 1 liên danh đạt được đa số quá bán.  Chi tiết của cuộc tái bầu cử sẽ do Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử hoạch định.
5.1.2   Ủy Viên Đại Diện Vùng: Ủy Viên Đại Diện Vùng do các đại biểu chính thức của các Thành Viên Đại Diện hoạt động trong vùng bầu ra theo thể thức đơn cử, trực tiếp và kín, với đa số quá bán quyết định đắc cử.  Kết quả bầu cử phải được công khai. Ứng Cử Viên nhận được trên 50% số phiếu sẽ được bầu làm Ủy Viên Đại Diện Vùng của Hội Đồng Quản Trị.  Trong trường hợp không ứng cử viên nào được trên 50% số phiếu, 2 ứng cử viên với số phiếu cao nhất sẽ được bầu lại cho đến khi 1 ứng cử viên đạt được đa số quá bán.  Chi tiết của cuộc tái bầu cử sẽ do Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử hoạch định.
 
5.2       Thời gian và địa điểm:  Cuộc bầu cử phải được tổ chức vào dịp Đại Hội Thường Niên theo ấn định của Điều V Khoản 3.1 của Nội Quy.
 
5.3       Quản Lý Bầu cử: Cuộc bầu cử sẽ do Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử tổ chức và quản lý.
5.4       Công bố: Thông cáo về bầu cử và kêu gọi ứng cử phải được công bố 90 ngày trước ngày bẩu cử.  Thông báo phải được phổ biến rộng rãi toàn quốc Hoa Kỳ.  Ngoài ra, thông báo ứng và bầu cử phải được gửi qua bưu điện hoặc điện thư đến các thành viên Hợp Tác và Đại Diện.
5.5       Ứng Cử Ban Thường Vụ
5.5.1   Các Liên Danh Ứng Cử cho trách vụ Ban Thường Vụ phải nộp đơn ứng cử cho Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử ít là 30 ngày trước ngày bầu cử. Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử phải công bố danh sách các liên danh ứng cử cùng với danh sách và lý lịch của các ứng cử viên ít là 15 ngày trước ngày bầu cử.  Các liên danh ứng cử phải tuân theo theo các quy định của Ủy ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, bao gồm cả việc xuất hiện trước công chúng.
5.5.2   Nếu không có liên danh ứng cử, Hội Đồng Quản Trị đưong nhiệm sẽ bổ nhiệm một liên danh không có đối lập. Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử vẫn phải tổ chức bầu cử (bầu tín nhiệm) như đã quy định trong Hiến Chương.
5.6          Ứng Cử Ủy Viên Đại Diện Vùng:
5.6.1    Các Ứng Cử Viên cho trách vụ Ủy Viên Đại Diện Vùng phải nộp đơn ứng cử cho Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử ít là 30 ngày trước ngày bầu cử. Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử phải công bố danh sách các ứng cử viên cùng với danh sách và lý lịch của các ứng cử viên ít là 15 ngày trước ngày bầu cử.  Các ứng cử viên phải tuân theo các quy định của Ủy ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, bao gồm cả việc xuất hiện trước công chúng.
5.6.2    Nếu không có ứng cử, Hội Đồng Quản Trị đưong nhiệm sẽ bổ nhiệm một ứng cử viên không có đối lập. Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử vẫn phải tổ chức bầu cử (bầu tín nhiệm) như đã quy định trong Hiến Chương.
5.6          Ứng Cử Ủy Viên Giám Sát: Xem Điều 7
 
Khoản 6: Giới hạn Nhiệm kỳ, Thay thế và Bổ Khuyết
6.1       Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Ủy Viên Điều Hành  là 3 năm tính từ ngày 1 tháng 3 năm thứ nhất đến 31 tháng 3 năm thứ tư.  Nhiệm kỳ của Ủy Viên Đại Diện Vùng là 2 năm tính từ ngày 1 tháng 3 năm thứ nhất đến ngày 31 tháng 3 năm thứ ba.[2]  Ủy Viên HĐQT có thể tại chức tối đa là 2 nhiệm kỳ.  Giới hạn nhiệm kỳ này có thể thay đổi qua sự đồng ý của 2/3 đa số của Hội Đồng Quản Trị và chấp thuận của 2/3 đa số các Thành Viên Đại Diện.
 
6.2       Thay Thế và Bổ Khuyết:
6.2.1   Chủ Tịch: Trong trường hợp Chủ Tịch từ chức, qua đời, trở nên vô năng hoặc bị bãi nhiệm, theo thứ tự dưới đây, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, hoặc Tổng Thư ký sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch.  Nếu cả ba vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư ký, vì lý do nào đó, không thể đảm nhiệm chức Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập Đại Hội Bất Thường để chọn và bầu Chủ Tịch mới bằng cách biểu quyết đa số quá bán.
6.2.2   Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký: Trong trường hợp Phó Chủ Tịch hay Tổng Thư Ký từ chức, qua đời, trở nên vô năng hoặc bị bãi nhiệm, Hội Đồng Quản Trị có quyền bổ nhiệm Thành Viên Hợp Tác  khác để thay thế với 2/3 tuyệt đại đa số biểu quyết thuận.  Sự bổ nhiệm này cần sự phê chuẩn đa số của thành viên Đại Diện.
6.2.3   Ủy Viên Đại Diện Vùng: Trong trường hợp Ủy Viên Đại Diện Vùng từ chức, qua đời, trở nên vô năng hoặc bị bãi nhiệm, Hội Đồng Quản Trị có quyền bổ nhiệm người thay thế và tiếp tục nhiệm kỳ với 2/3 tuyệt đại đa số biểu quyết thuận.  Sự bổ nhiệm này cần sự phê chuẩn đa số của các thành viên đại diện trong vùng.
6.3          Từ Chức: Khi từ chức, Ủy Viên của Hội Đồng Quản Trị phải, bằng văn thư, thông báo cho Chủ Tịch hoặc Tổng Thư Ký ít là ba (3) tháng trước ngày thôi chức.
 
 
Khoản 7: Chế Tài
 
7.1          Trong một số hoàn cảnh bất thường, CĐNVQGHK [3]có quyền kỷ luật, bãi nhiệm, cách chức, hoặc thay thế Ủy viên của Hội Đồng Quản Trị, kể cả Chủ tịch, nếu cá nhân này:
7.1.1   Cố ý vi phạm hoặc xem thường, không để ý đến Hiến Chương.
7.1.2   Phạm tội đại hình hay tiểu hình liên quan đến đạo đức, nhân phẩm
7.1.3   Giả mạo hồ sơ cá nhân
7.1.4   Không chu toàn trách nhiệm của Ủy Viên Quản Trị.
7.1.5   Lạm dụng công quỹ
7.1.6   Lạm dụng quyền lực
7.1.7   Liên quan hoặc đang hoạt động trong các tổ chức của tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố. Liên quan đến các tổ chức hoặc các hoạt động được tài trợ bởi các tổ chức tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.  Liên quan đến tổ chức hoặc hoạt động làm lợi cho tội phạm, cộng sản, phát xít hoặc khủng bố.
 
7.2       Sự kỷ luật một Ủy viên Hội Đồng Quản Trị phải được áp dụng như sau:
7.2.1   Mọi khiếu nại phải được trình với Ban Giám Sát một cách chính thức.
7.2.2   Trong vòng 14 ngày sau khi nhận được khiếu nại, Ban Giám Sát sẽ tổ chức một buổi điều trần kín giữa các nhân vật liên quan cùng các nhân chứng và vật chứng. Qua biểu quyết 2/3 đa số, nếu Ban Giám Sát nhận thấy sự khiếu nại là chính đáng, Ủy Viên bị cáo sẽ phải tạm đình chỉ mọi nhiệm vụ của CĐNVQGHK.
7.2.3   Trong vòng 14 ngày sau buổi điều trần, Hội Đồng Quản Trị (ngoại trừ Ủy viên bị cáo) sẽ họp với Ban Giám Sát để nghe và bàn thảo về những biện pháp kỷ luật đề nghị bởi Ban Giám Sát, bao gồm: cảnh cáo bằng văn bản nội bộ, cảnh cáo bằng văn bản công khai, tạm đình chỉ, hoặc vĩnh viễn đình chỉ.  Các biện pháp kỷ luật phải được chấp thuận bởi Hội Đồng Quản Trị bởi biểu quyết 2/3 tuyệt đại đa số. Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo quyết định của hội đồng cho đương sự và các bên liên hệ bằng thư bảo đảm (certified mail).
7.2.4   Trong suốt thời gian cứu xét, nếu Ban Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị nhận thấy cáo buộc là vô căn cớ, Ban Giám Sát hoặc Hội Đồng Quản Trị phải cấp thời thông báo cho nguyên cáo biết phán xét của mình.  Nguyên cáo và bị cáo có quyền kháng cáo hay triệu tập một Đại Hội Bất Thường dựa theo ấn định của Điều V, Khoản 3.2.2.
7.2.5   Trong trường hợp Đại Hội Bất Thường được triệu tập để giải quyết, quyết định của 2/3 đa số thành viên đại diện hiện diện là quyết định cuối cùng và phải được công bố.
 
 
7.3       Mọi quyền lợi và đặc quyền của Ủy Viên HĐQT sẽ bị thu hồi ngay lập tức sau khi thôi chức.
7.4       Ủy Viên bị cách chức phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về những tài sản và tích sản của CĐNVQGHK mà đương sự sử dụng khi tại chức.  Ủy viên bị cách chức chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành động của mình dẫn đến sự cách chức.
7.5       Ủy Viên bị cách chức không có quyền rút lại những tài sản đã đóng góp cho CĐNVQGHK.
7.6       Mọi sự thay đổi hoặc điền khuyết Ủy Viên HĐQT phải tuân theo chỉ định của Điều VI, Khoản 6 của Nội Quy.
 
 
Khoản 8: Quản Lý
 
8.1       Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị bao gồm các buổi họp định kỳ – tối thiểu 3 tháng 1 lần – và các buổi họp bất thường.  Buổi họp định kỳ phải mở rộng cho các thành viên Đại Diện và Hợp Tác dự thính, ngoại trừ các trường hợp đòi hỏi sự đóng góp ý kiến của cộng đồng.
8.2       Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị phải được thông báo đến các Thành Viên Đại Diện và Hợp Tác ít nhất 15 ngày trước ngày họp.
8.3       Thời gian, địa điểm, và chương trình nghị sự của buổi họp bất thường của Hội Đồng Quản Trị sẽ do Chủ Tịch quyết định.  Tổng Thư ký phải báo cho Ủy viên biết về buổi họp bất thường ít là 24 giờ trước.
8.4       Túc số cho mọi phiên họp của Hội Đồng Quản Trị là 2/3 tổng số Ủy Viên, trừ khi đã được định rõ trong Hiến Chương.
8.5 Tổng Thư Ký có trách nhiệm lập và lưu trữ biên bản các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị.  Biên bản phải ghi nhận sự hiện diện và vắng mặt của mọi Ủy Viên.  Sau ba lần liên tiếp vắng mặt tại các cuộc họp không lý do, hoặc sáu lần vắng mặt liên tiếp dù vì lý do gì , Ủy viên vắng mặt sẽ bị coi như đã từ chức và chức vụ sẽ được thay thế. Nếu thành viên đó là Chủ Tịch HĐQT, theo thứ tự dưới đây, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, hoặc Tổng Thư ký sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch.  Nếu cả ba vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, và Tổng Thư ký, vì lý do nào đó, không thể đảm nhiệm chức Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập Đại Hội Bất Thường để chọn và bầu Chủ Tịch mới bằng cách biểu quyết đa số quá bán.
8.6       Hội Đồng Quản Trị phải thành lập tối thiểu các ủy ban kế hoạch dưới đây. Mỗi ủy ban kế hoạch sẽ được hưóng dẫn bởi một Ủy Viên HĐQT hoặc bất kỳ một Thành Viên Đại Diện hoặc Hợp Tác được bổ nhiệm. Các ủy ban kế hoạch phải hợp tác với nhau để giúp đạt Tôn Chỉ của CĐNVQGHK. Thành viên trong các ủy ban kế hoạch phải bao gồm các Ủy viên trong Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Điều Hành, Hội Đồng Tư Vấn và bất kỳ cá nhân nào Hội Đồng Quản Trị đánh giá có khả năng hỗ trợ mục đích của các ban tham mưu.
8.6.1   Ủy Ban Tài Chánh: Ban Kế Hoạch Tài Chánh chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh tài, đề nghị ngân sách, và trình bày dự phóng chi thu đến cho HĐQT.
8.6.2   Ủy Ban Thành Viên: có trách nhiệm lập kế hoạch và soạn thảo các chương trình để phục vụ nhu cầu của các thành viên, đặc biệt là những nhu cầu của các Thành Viên Đại Diện. Ủy Ban Thành Viên còn có trách nhiệm tuyển mộ thành viên và quản lý tư cách thành viên của CĐNVQGHK.

 

8.6.3   Ủy Ban Nhân Quyền: tập trung vào các kế hoạch tạo sự chủ động trong công cuộc củng cố và tập trung sức mạnh của cộng đồng Việt Nam hải ngoại để cổ vũ và nâng cao nhân quyền cho người Việt Nam, đặc biệt là tại Việt Nam. Các kế hoạch và đường hướng đề ra phải đáp ứng các giá trị trong Điều II của Hiến Chương.
8.6.4   Ủy Ban Hoạt Động: khảo sát mọi khía cạnh của CĐNVQGHK và sắp đặt tiến trình quản trị, đơn vị hoạt động, và phạm vi sinh hoạt để phát huy tối đa hiệu năng và phúc lợi lâu dài cho CĐNVQGHK.  Mục đích chính của Ủy Ban Hoạt Động là gia tăng nội lực, tiềm năng ảnh hưởng, và hiệu năng hoạt động của CĐNVQGHK.
 
Khoản 9: Lương Bổng
 
9.1       Lương Bổng: Hội Đồng Quản Trị làm việc không lương.
9.2       Bồi hoàn chi phí: Nếu ngân sách cho phép, qua sự chấp thuận của 2/3 các thành viên Đại Diện và Hợp Tác hiện diện trong Đại Hội, các Ủy viên của Hội Đồng Quản Trị có thể được bồi hoàn các chi phí cá nhân và thời gian họp hành trong khi thi hành công tác của CĐNVQGHK.

Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s