Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK , Điều 3 Thành Viên

ÐiỀu 3: Thành Viên

 
Khoản 1: Phân loại.
 
Thành viên CĐNVQGHK được phân làm 3 loại như sau: Thành Viên Đương Nhiên, Thành Viên Đại Diện (Cộng Đồng Thành Viên) và Thành Viên Hợp Tác.
 
 
Khoản 2: Ðiều Kiện
 
2.1   Thành Viên Đương Nhiên: Mọi tổ chức cộng đồng địa phưong được hình thành hợp pháp với mục đích cụ thể là đại diện và phục vụ vô vụ lợi cho quyền lợi và nguyện vọng chung của người Việt trong phạm vi hoạt động của mình, được xem như là Thành Viên Đương Nhiên của CĐNVQGHK, miễn sao mục đích và giá trị cốt lõi của những tổ chức này phù hợp với bản Hiến Chương CĐNVQGHK này.
2.2   Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện_:  Tất cả những Thành Viên Đương Nhiên sẽ trở thành Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện) khi đã nộp đơn ghi danh, được chấp thuận và được cấp bằng chứng nhận ghi danh.
2.3   Thành Viên Hợp Tác:   Mọi cá nhân, đồng ý với điều kiện hoạt động và Tôn Chỉ của CĐNVQGHK, như được ấn định trong bản Hiến Chương này, đều có thể trở thành Thành Viên Hợp Tác sau khi đã được:
2.3.1 Ðề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một thành viên của Hội Ðồng Quản Trị và được chấp thuận bởi đa số của Hội Ðồng Quản Trị, hoặc được
2.3.2 Ðề nghị, qua văn bản chính thức, bởi ít nhất một Thành Viên Đại Diện và được chấp thuận bởi đa số thành viên của Hội Ðồng Đại Biểu tại Đại Hội Cộng Đồng.
 
Khoản 3: Trách Nhiệm
 
3.1   Trách nhiệm tổng quát: Tất cả thành viên, không phân loại, có bổn phận phải:
3.1.1 Tôn trọng và tuân thủ bản Hiến Chương nầy.
3.1.2 Động viên tinh thần đoàn kết, khoan dung và trắc ẩn trong tổ chức CĐNVQGHK nói riêng cũng như trong cả cộng đồng nói chung.
3.1.3 Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, cũng như bảo vệ danh dự của CĐNVQGHK.
3.2   Trách nhiệm cụ thể:  Khi thời gian và điều kiện cho phép, mọi thành viên của CÐNVQGHK nên:
3.2.1 Tích cực đóng góp vào mọi sinh hoạt của CÐNVQGHK.
3.2.2 Mời gọi các thành viên khác tham gia vào sinh hoạt của CĐNVQGHK.
3.2.3 Tham dự những Đại Hội Thường Niên Cộng Đồng .
 
 
Khoản 4: Quyền lợi và đặc quyền
 
4.1   Quyền lợi và đặc quyền tổng quát: Tất cả mọi thành viên, không phân biệt thứ bậc, đều có quyền:
4.1.1 Tham gia vào các sinh hoạt do CÐNVQGHK tổ chức và bảo trợ.
4.1.2 Nhận sự giúp đỡ và phụ cấp do CĐNVQGHK thực hiện, khi điều kiện cho phép.
4.1.3 Nhận sự giúp đỡ và phụ cấp có được qua sự hợp tác giữa CÐNVQGHK với các tổ chức tư nhân và các cơ quan chính phủ các cấp, từ địa phương, tiểu bang đến liên bang.
4.1.4 Phát biểu nguyện vọng và đề bạt ý kiến liên quan đến sinh hoạt của CÐNVQGHK.
4.2   Quyền lợi và đặc quyền cụ thể:
4.2.1 Thành Viên Đương Nhiên sẽ được hưởng các quyền ghi ở Khoản 4, mục 4.1.
4.2.2 Cộng Đồng Thành Viên (Thành Viên Đại Diện), qua người đại biểu chính thức, ngoài các quyền lợi tổng quát ghi Khoản 4, mục 4.1, còn được quyền:
a)   Bỏ phiếu và phê chuẩn trong mọi trường hợp, kể cả quyền tối hậu là bỏ phiếu để vô hiệu hoá quyết định của HĐQT hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK.

 

b)   Đề cử Thành Viên Hợp Tác vào các Ủy ban và/hoặc Hội Ðồng của CĐNVQGHK.
4.2.3 Thành Viên Hợp Tác, ngoài các quyền lợi tổng quát ghi ở Khoản 4, Mục 4.1, còn được quyền:
a)   Bỏ phiếu và phê chuẩn trong mọi trường hợp, ngoại trừ để bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, tu chính Hiến Chương, và bỏ phiếu để vô hiệu hoá quyết định của HĐQT hoặc các cơ chế khác của CĐNVQGHK.

 

b)   Ứng cử và được đề cử vào các Ủy ban và/hoặc Hội Ðồng của CĐNVQGHK.
 
 
Khoản 5: Ghi Danh Thành Viên Đại Diện
 
5.1       Ðơn ghi danh:  Ðể trở thành Thành viên Đại Diện, ứng viên phải hội đủ các điều kiện ghi ở Khoản 2.2, phải nộp đơn ghi danh và nộp lệ phí ghi danh nếu được yêu cầu.
5.2       Thủ tục chấp thuận: Ủy Ban Điều Hành sẽ cứu xét đơn xin gia nhập, xin sự phê chuẩn của HĐQT, và sẽ thông báo cho ứng viên biết có được chấp thuận hay không. Nếu đơn xin được chấp thuận, ứng  viên sẽ được cấp phát bằng thành viên.
5.3       Bác bỏ đơn xin gia nhập: Tư cách Thành Viên Đại Diện là một đặc quyền dành cho những tổ chức cộng đồng hội đủ các điều kiện ghi trong bản Hiến Chương nầy. Ủy Ban Điều Hành, sau khi tham khảo với các ủy ban liên hệ, có quyền đề nghị phủ nhận đơn xin gia nhập. Ðề nghị phủ nhận đơn phải được xác quyết bởi hai phần ba (2/3) đa số của Hội Ðồng Quản Trị căn cứ vào lý do và thủ tục ghi ở Khoản 6 đưới đây.
5.4       Lệ phí: Hạn kỳ ghi danh và niên liễm sẽ do Hội Ðồng Quản Trị ấn định, tùy theo tình hình tài chánh của CÐNVQGHK.
 
Khoản 6: Chấm dứt tư cách thành viên và phủ nhận đơn gia nhập
 
6.1       Mọi Thành viên có quyền tự nguyện chấm dứt tư cách  thành viên của mình bằng cách gởi đơn từ nhiệm đến Ủy Ban Điều Hành.
6.2       CÐNVQGHK có quyền chấm dứt tư cách thành viên của mọi thành viên hoặc phủ nhận đơn xin gia nhập của ứng viên nếu những cá nhân hoặc tổ chức nầy:
6.2.1 Không đóng lệ phí ghi danh.
6.2.2 Cố tình vi phạm hoặc vị phạm Hiến Chương trầm trọng.
6.2.3 Phạm tội hình sự nghiêm trọng
6.2.4 Giả mạo hồ sơ.
6.2.5 Lãng phí ngân quỹ CÐNVQGHK.
6.2.6 Lạm dụng quyền lợi và  đặc quyền của mình. Hoặc
6.2.7 Tham gia vào các hoạt động và tổ chức phát xít, khủng bố và/hoặc cộng sản hay những hoạt động  hoặc tổ chức làm lợi cho cộng sản, phát xít và khủng bố.
6.3       Ủy Ban Điều Hành phải đệ trình đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị  phủ nhận đơn xin gia nhập đến Hội Ðồng Quản Trị. Sau khi duyệt xét, đề nghị nầy phải được hai phần ba (2/3) đa số của Hội Ðồng Quản Trị chấp thuận theo những thủ tục qui định sau đây:
6.3.1 Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đề nghị chấm dứt tư cách thành viên hoặc đề nghị bác bỏ đơn xin gia nhập do Ủy Ban Điều Hành đệ trình, Hội Ðồng Quản Trị phải triệu tập một phiên họp điều trần với sự tham dự của Giám Đốc Điều Hành và thành viên Ủy Ban Điều Hành cùng nhân chứng và ứng viên.
6.3.2 Trong vòng 15 ngày sau buổi điều trần, Hội Ðồng Quản Trị phải thông báo bằng văn bản quyết định của mình đến đương sự. Thông báo nầy phải bao gồm kết qủa và giải thích về quyết định của Hội Ðồng cùng giải thích thủ tục khiếu nại, và phải được gởi bằng thư bảo đảm.
6.3.3 Tổ chức hoặc cá nhân bị từ chối hoặc chấm dứt tư cách thành viên có 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để khiếu nại. Ðơn khiếu nại phải được gởi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ chính thức của CĐNVQGHK để được chuyển đến Hội Ðồng Quản Trị.
6.3.4 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Hội Ðồng Quản Trị phải tổ chức buổi điều trần công khai (bằng những kỹ thuật thích ứng) gồm có, nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn vào, thành viên của Ủy Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị, các nhân chứng và/hoặc người đương đơn khiếu nại.
6.3.5 Bằng 2/3 tuyệt đại đa số, Hội Ðồng Quản Trị sẽ bỏ phiếu để giữ nguyên hoặc phủ quyết quyết định trước đó của chính mình. Trong vòng 15 ngày, Hội Ðồng Quản Trị, bằng thư bảo đảm, phải thông báo chung quyết của Hội Ðồng đến tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại. Quyết định của HĐQT lần này là tối hậu.
6.4       Mọi đặc quyền và quyền lợi sẽ bị thu hồi ngay sau khi tư cách thành viên bị chấm dứt.
6.5       Thành viên bị sa thải vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài sản và tích sản do mình quản thu trong lúc còn là thành viên, cũng như các hành động dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của mình.
6.6       Thành viên bị sa thải không thể thu hồi những gì mình đã đóng góp cho CĐNVQGHK.
 
 
Khoản 7: Phục hồi tư cách thành viên
 
Những tổ chức và cá nhân đã tự ý xin chấm dứt sinh hoạt với CĐNVQGHK có thể làm đơn xin phục hồi tư cách thành viên của mình qua thủ tục gia nhập qui định nêu trên.
 
Khoản 8: Chuyển nhượng
 
Tư cách thành viên của CĐNVQGHK, gồm các đặc quyền và quyền lợi, là bất khả chuyển nhượng
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s