Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK – Điều 1 Danh Xưng và các điều Khái Lược

ĐiỀu 1: Danh Xưng và điỀu khoẢN KHÁI LƯỢC

 
 
1.1   Tên gọi chính thức và hợp pháp của tổ chức là “The Vietnamese-American Community of U.S.A.”  Có thể gọi tắt  là “VAC of USA”.

1.2   Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ là  một tổ chức vô vụ lợi và được điều hành  theo luật lệ và sự hưóng dẫn  của  Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ và tiểu bang nơi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đăng bạ.
1.3   Danh xưng tiếng Việt là  “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ”. Có thể gọi tắt  là CĐNVQGHK.

 

 
 
Khoản 2: Khái lược
 
2.1   Khái Quát Về Cơ Cấu Tổ Chức:  Quyền hạn tối cao thuộc về các thành viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.  Mọi tổ chức vô vụ lợi, hình thành hợp pháp với mục đích cụ thể là đại diện và phục vụ cho quyền lợi chung của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, được xem như là Thành Viên Đương Nhiên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, miễn sao mục đích và giá trị cốt lõi của những tổ chức này phù hợp với  Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Thành Viên Đương Nhiên, hội đủ điều kiện ấn định trong Điều III, có thể ghi danh để trở thành Thành Viên Đại Diện của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .  Hội Đồng Quản Trị và đại biểu của các Cộng Đồng Thành Viên hợp lại thành Hội Đồng Đại Biểu (HĐĐB) Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.  Thành viên của HĐĐB hình thành Ủy Ban Vận Động để mời gọi ứng cử và đề cử các nhân tuyển có khả năng, nhận lãnh trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT).  Thành Viên HĐĐB họp trong Đại Hội Cộng Đồng để bầu chọn và chính thức hình thành HĐQT của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .

HĐQT thành lập và giám sát Ủy Ban Điều Hành và các ủy ban khác; quản trị sách lược, và ngân khoản của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .  Nói chung, các hội đồng và ban ngành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cùng làm việc hài hòa để đạt đến Tôn Chỉ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ bằng cách hình thành và thực hiện kế hoạch để theo đuổi những mục đích dựa trên những  giá trị căn bản đưa ra trong Điều II, Khoản 3.

 
2.2   Phương Thức Quyết Định:  Những quyết định của Hội Đồng Quản Trị hoặc Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ được thực hiện qua bốn (4) phương thức: đa số thường, đa số quá bán, 2/3 đa số, và tuyệt đại đa số.

2.2.1  Đa số thường là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, trong đó chủ đề nhận nhiều phiếu thuận nhất được thắng cử.

2.2.2  Đa Số Quá Bán là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, trong đó chủ đề nhận được nhiều hơn 50% phiếu thuận được thắng cử.

2.2.3  Hai phần ba (2/3) Đa Số là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, trong đó chủ đề nhận 2/3 hay nhiều hơn phiếu thuận được thắng cử.

2.2.4  Tuyệt Đại Đa số là phương thức bầu cử hoặc biểu quyết, trong đó chủ đề thắng cử là chủ đề được 2/3 tổng số thành viên hợp lệ (những thành viên hợp lệ có mặt, vắng mặt và thành viên có mặt nhưng không bầu) hay nhiều hơn bỏ phiếu thuận.

2.2.5  Ngoại trừ phương thức đa số thường, những phương thức khác có thể sẽ đòi hỏi nhiều hơn một cuộc bầu cử hay biểu quyết để đạt được mức độ đa số ấn định.  Trừ phi được nêu rõ cụ thể trong bản Hiến Chương, cách bầu cử hoặc biểu quyết đa số  thường sẽ được dùng để quyết định tất cả mọi vấn đề được đưa ra cho những thành viên của HĐĐB hoặc HĐQT quyết định.

 
2.3   Địa bàn Hoạt Động:  Địa bàn hoạt động chính của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ là quốc gia Hoa Kỳ, nhưng không nhất thiết bị giới hạn trong lãnh thổ Hoa Kỳ

 

 
2.4   Thời Gian Giới Hạn: Không có giới hạn thời gian về sự hiện hữu và hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ . Tùy điều kiện cần thiết, những hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể tạm ngưng, hay giải tán.
 
Khoản 3: Trụ Sở, Văn Phòng Chính và Đại Diện Pháp Lý
 
3.1   Trụ Sở: CĐNVQGHK sẽ làm việc để xây dựng văn phòng hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong vùng hoạt động, để duy trì những sinh hoạt và mục tiêu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ . Tùy theo điều kiện, HĐQT có thể quyết định mua hoặc thuê mướn một hay nhiều trung tâm sinh hoạt.
 
3.2   Trụ Sở Chính: Trụ sở chính của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ được thiết lập tại Hoa Kỳ, tại địa phương do HĐQT chọn.
 
3.3   Văn Phòng Đại Diện Pháp Lý:  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phải có và duy trì liên tục một văn phòng đại diện pháp lý và một đại diện pháp lý trong tiểu bang đăng bạ, theo thủ tục đòi hỏi bởi luật lệ của tiểu bang ấy đối với các tổ chức vô vu lợi. Đại diện pháp lý của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phải là một thường trú nhân của tiểu bang đăng bạ, hoặc là một công ty được phép  hoạt động tại tiểu bang này.
 
Khoản 4: Biểu Tượng, Ấn Tín và Huy Hiệu
 
4.1   Biểu tương chính thức của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung sẽ là Lá Cờ Truyền Thống và Văn Hóa Việt Nam với nền vàng và ba sọc đỏ như được trưng bày theo hình ảnh dưới đây:

 

4.2   Tuyệt đối sẽ không có sự thay đổi nào về biểu tượng miêu tả trên.
 
4.3   Hội Đồng Quản Trị phải phê chuẩn về dấu ấn, huy hiệu và những phù hiệu tương tự của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ .

4.4   Những thay đổi về ấn tín, huy hiệu và những phù hiệu khác sẽ chỉ được thực hiện với 2/3 đa số tổng số phiếu bầu của thành viên HĐQT đương nhiệm.
 
Khoản 5: Đăng Bạ Hoạt Động

Tất cả những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đều phải theo những luật lệ và hướng dẫn của tiểu bang đăng bạ và Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ đối với những cơ quan bất vụ lợi.
 
Khoản 6 : Tài Khoá
 
Tài Khóa là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 Tây Lịch của mỗi năm.

Khoản 7 : Giải Tán

7.1   Những hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ có thể tạm ngưng tùy theo điều kiện. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có thể giải tán   theo đề nghị của tất cả thành viên của HĐQT hoặc theo thỉnh nguyện có chữ ký của 2/3 thành viên chính thức.
 
7.2   Đề nghị hoặc thỉnh nguyện đưa đến việc giải tán cộng đồng sẽ được họp và bàn thảo trong một Đại Hội đặc biệt được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thỉnh nguyện hay đề nghị. Đề nghị hoặc thỉnh nguyện giải tán sẽ có hiệu lực sau khi được phê chuẩn bởi 2/3 tuyệt đại đa số thành viên HĐĐB.
 
7.3   Trong trường hợp giải tán, sự chuyển nhượng tài sản cũng như các khoản nợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ được quyết định bởi HĐQT.
 
7.4   Tất cả tài sản và nguồn lợi còn lại của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, sau khi trang trải hết nợ nần, sẽ được tặng cho những tổ chức vô vụ lợi hoặc các hội từ thiện hoạt động ở Hoa Kỳ.  Các chi tiết liên hệ sẽ được quyết định bởi HĐQT.
Advertisements
This entry was posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s